Kulinarny (anty)talent

Pasztet z cukinii

Na wstę­pie pra­gnę zazna­czyć, że jeśli ktoś robiąc pasz­tet z cuki­nii ocze­ku­je sma­ku tra­dy­cyj­ne­go pasz­te­tu, to niech lepiej nie robi go wca­le, bo do pasz­te­tu to nie jest ani tro­chę podob­ne… :] Smak jest inny, kon­sy­sten­cja raczej też - jedy­nie w wyglą­dzie zewnętrz­nym moż­na doszu­ki­wać się podo­bieństw. :-) Mimo wszyst­ko zachę­cam do wypró­bo­wa­nia - warzyw­ny pasz­tet na pew­no znaj­dzie swo­ich ama­to­rów. Można go poda­wać zarów­no na zim­no, jak […]

Zapiekane bataty

Ostatnio będąc na zaku­pach sku­si­łam się na bata­ta - już od jakie­goś cza­su chcia­łam spró­bo­wać jak sma­ku­ją „słod­kie ziem­nia­ki”. Jakie było moje zdzi­wie­nie, gdy odkry­łam zna­jo­my kolor, kon­sy­sten­cję, a nawet bar­dzo podob­ny smak! Dla mnie batat bar­dzo przy­po­mi­na w sma­ku pie­czo­ną dynię piż­mo­wą, acz­kol­wiek przy dyni jed­nak pozo­sta­nę, któ­ra jest jesz­cze łatwiej­sza w przy­go­to­wa­niu…

Rabarbarowe orzeźwienie

Tym razem przed­sta­wię prze­pis, choć nic twór­cze­go to nie będzie, na mój ulu­bio­ny kom­pot - z rabar­ba­ru! Schłodzony ide­al­nie nada­je się na gorą­ce dni, ponie­waż nie jest zbyt słod­ki. W róż­nych waria­cjach doda­wa­ne są do nie­go jakieś owo­ce, np. tru­skaw­ki, ale chcę zapre­zen­to­wać jego naj­prost­szą wer­sję i zachę­cić do jego wypró­bo­wa­nia, choć wąt­pię by był ktoś w Polsce, kto nie zna tego sma­ku z dzie­ciń­stwa… :)

Koktajl z truskawek

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się sezon na moje ulu­bio­ne owo­ce - tru­skaw­ki! Dziś przed­sta­wię prze­pis na mój kok­tajl nr 1! Ostatnio pra­wie co wie­czór się nim zaja­dam… Polecam go rów­nież na gorą­ce dni - przy­go­to­wu­ję go z owo­ców wyję­tych z lodów­ki, więc orzeź­wie­nie gwa­ran­to­wa­ne!

Babka marmurkowa

Już za trzy dni Wielkanoc, a to Święto nie może się prze­cież obyć bez… BABKI! Przepis spraw­dzo­ny - baba wycho­dzi puszy­sta, ale nie sucha, a naj­waż­niej­sze, że chy­ba nie da się jej zepsuć. :-)

Serniczkowe placuszki

Placki te robi­łam w waka­cje i z tego okre­su pocho­dzą zdję­cia (robio­ne komór­ką + apli­ka­cja Instagram). W sma­ku i kon­sy­sten­cji plac­ki te są bar­dzo ory­gi­nal­ne. Przygotowanie bar­dzo szyb­kie, jedy­nie trze­ba odcze­kać swo­je przy sma­że­niu. Przepis pocho­dzi z blo­ga White Plate.

Makaron” z dyni z sosem bolońskim

Dziś prze­pis na danie die­te­tycz­ne ze sma­kiem… :) Makaron w tej wer­sji został zastą­pio­ny dynią maka­ro­no­wą, ale o szcze­gó­łach moż­na prze­czy­tać w dal­szej czę­ści wpi­su.

Krem z Hokkaido

Sezon dynio­wy w peł­ni, więc trze­ba z nie­go korzy­stać. Moja pro­po­zy­cja to pro­sta i szyb­ka (ok. 30 minut i goto­we!) w przy­go­to­wa­niu zupa - krem z dyni Hokkaido. Na blo­gu poja­wi się jesz­cze prze­pis na zapie­ka­ną dynię piż­mo­wą… :)

Zapiekanka na cieście kalafiorowym

Zapiekanka na spo­dzie kala­fio­ro­wym jest świet­nym daniem dla osób, któ­re są na die­cie i uni­ka­ją wszel­kiej maści maka­ro­nów. Ser ched­dar, uży­wa­ny do posy­pa­nia zapie­kan­ki na górze, moż­na zastą­pić innym serem żół­tym o mniej­szej zawar­to­ści tłusz­czu i dodat­ko­wo ogra­ni­czyć jego ilość. Do wer­sji jesz­cze bar­dziej die­te­tycz­nej uży­łam mniej ziem­nia­ków - nie kła­dłam ich na „zakład­kę”, ale na pła­sko na całej powierzch­ni zapie­kan­ki. Przepis ten pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta!

Tagiatelle z bazyliowym pesto

Włochy w Polsce… czy­li ory­gi­nal­ny wło­ski maka­ron Tagiatelle (bądź Parpadelle) z bar­dzo pro­stym w przy­go­to­wa­niu, a zara­zem wyra­zi­stym w sma­ku, bazy­lio­wym pesto. Obiad goto­wy do poda­nia w 10 minut.

Portobello z serkiem wiejskim

O pie­czar­kach Portobello dowie­dzia­łam się cał­kiem nie­daw­no. Z tego co zdą­ży­łam zauwa­żyć, to gdy zale­ży nam na dużych kape­lu­szach, a zwy­kłe pie­czar­ki w skle­pie to same lili­pu­ty - war­to wte­dy się­gnąć po oka­za­łą pie­czar­kę brą­zo­wą… :) Przepis jak naj­bar­dziej die­te­tycz­ny - popu­lar­ny u mnie w dru­giej fazie die­ty Protal (dr Dukana). Serek wiej­ski poda­ny na cie­pło to nowe dozna­nia sma­ko­we, tak bar­dzo pożą­da­ne pod­czas die­ty… :)

Szparagi zapiekane w folii

Nigdy nie pró­bo­wa­łam szpa­ra­gów i posta­no­wi­łam to wresz­cie zmie­nić. Kupiłam nawet dwa pęcz­ki - jeden bia­łych i jeden zie­lo­nych, ponie­waż jestem cie­ka­wa czy jest jakaś róż­ni­ca w sma­ku pomię­dzy nimi. Jeśli cho­dzi o moje pierw­sze wra­że­nia… to nie­ste­ty chy­ba nie będzie moje ulu­bio­ne warzy­wo (na razie pró­bo­wa­łam zie­lo­ne). W szpa­ra­gach nie wyczu­wam jakie­goś cha­rak­te­ry­stycz­ne­go sma­ku, któ­ry miał by mnie zatrzy­mać na dłu­żej, ale może po pro­stu je źle przy­rzą­dzi­łam…

Ciasto marchewkowe

Ciasto mar­chew­ko­we… kie­dyś dla mnie nie­zro­zu­mia­łe połą­cze­nie, czy­li warzy­wa jako sło­dy­cze… :) Jest to moż­li­we, a zara­zem jest to napraw­dę smacz­na kom­bi­na­cja… Polecam!

Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady

Baaardzo słod­kie cia­stecz­ka z cze­ko­la­dą. Należą raczej do tych „cięż­szych” - jed­no bar­dzo szyb­ko zaspo­ka­ja ocho­tę na coś słod­kie­go… Kruche na zewnątrz, cią­gną­ce w środ­ku. Mi przy­po­mi­na­ją ciast­ka dostęp­ne w sie­ci Subway. Przepis do wypró­bo­wa­nia zna­la­złam na Kwestii Smaku.

Banany w cieście

Od daw­na cho­dzi­ły za mną bana­ny w cie­ście i wresz­cie uda­ło mi się je zro­bić. Powiem tak: to jest to, co łasu­chy lubią naj­bar­dziej… :-) Banany to jed­ne z moich ulu­bio­nych owców.

Omleciki - śniadanie weekendowe

Dziś pro­po­zy­cja na week­en­do­we śnia­da­nie. Przygotowaniem tym razem zajął się mój mąż, ale nie prze­szka­dza to we wrzu­ce­niu prze­pi­su na blo­ga… :-) Przepis na te pysz­ne, pucha­te omle­ci­ki zna­leź­li­śmy w trzy­na­stym nume­rze ale pycho­ty!

Apple crumble z dodatkami…

Apple Crumble, to „cia­sto” ser­wo­wa­ne naj­czę­ściej w Anglii. Nie jest to nic inne­go, jak jabł­ka posy­pa­ne kru­szon­ką. Oczywiście wg uzna­nia moż­na by użyć rów­nież innych owo­ców, ale ja posta­wi­łam na tra­dy­cję, zwłasz­cza, że jabł­ka są naj­le­piej dostęp­ne o każ­dej porze roku. :) Deser dla leniw­ców, bo wyra­bia­nie kru­szon­ki trwa chwi­lę i jest dzie­cin­nie pro­ste. Niestety samo w sobie Crumble poło­żo­ne na tale­rzy­ku nie jest zbyt wyględ­ne - ot szar­lot­ka […]

Domowe pączki

Jutro świę­to pącz­ka, czy­li nasz Tłusty Czwartek… :-) Szukaliśmy dość pro­ste­go prze­pi­su, by przy­go­to­wać je w zaci­szu wła­snej kuch­ni i… oto są nasze domo­we pącz­ki. Wyszły napraw­dę prze­pysz­ne! Przepis wzię­li­śmy z blo­ga From movie to the kit­chen - napraw­dę pole­cam, a w przy­szło­ści na pew­no zro­bię z nie­go jesz­cze „Odwrócone cia­sto ana­na­so­we” rodem z Gotowych na wszyst­ko.

Szybka chińszczyzna

Chińszczyznę w tym wyda­niu nauczy­łam się robić od mamy. Pasuje mi jej smak, a samo przy­go­to­wa­nie nie jest trud­ne i nie zaj­mu­je wie­le cza­su.

Proteinowa legumina

Proteinowa legu­mi­na to domo­wy wymysł z cza­sów, gdy pra­wie wszy­scy w rodzi­nie i zna­jo­mi odchu­dza­li się die­tą Protal (autor dr Pierre Dukan). Po dotych­cza­so­wych wpi­sach na blo­gu może nie widać, że powin­nam bar­dziej liczyć kalo­rie, ale nie­ste­ty ponow­nie tak jest i po woli się za to z mężem zabie­ra­my… Baaardzo po woli…

Dietetyczna galaretka

Ta die­te­tycz­na gala­ret­ka, będzie dozwo­lo­na chy­ba na każ­dej die­cie…

Racuchy light wg Ale Babka

Dziś sku­si­łam się na bar­dziej die­te­tycz­ne śnia­da­nie za spra­wą Kingi Paruzel, sze­rzej zna­nej z pol­skiej edy­cji pro­gra­mu MasterChef - swo­ją dro­gą to za nią trzy­ma­li­śmy kciu­ki razem z mężem. :-) Opublikowała ona ostat­nio ten prze­pis na swo­im blo­gu Ale Babka i trze­ba było spró­bo­wać. Racuchy wyszły napraw­dę prze­pysz­ne - nie radzę żało­wać żura­wi­ny, na zasa­dzie „garść to chy­ba za dużo”, ponie­waż to ona doda­je słod­ko­ści.

Omlet w stylu hiszpańskim

Tradycyjny hisz­pań­ski omlet przy­go­to­wy­wa­ny jest jedy­nie z ziem­nia­ków, cebu­li i jajek - tanie danie, a do tego bar­dzo sycą­ce. W naszej wer­sji będzie tro­chę bar­dziej „boga­to” w skład­ni­ki. Niestety moja wer­sja wyglą­dem mało przy­po­mi­na sam omlet - ze wzglę­du na to, że nie posia­dam pie­kar­ni­ka z gór­nym grza­niem i nie mam moż­li­wo­ści przy­piec tego dania od góry. Obracanie cało­ści na patel­ni oka­za­ło się czyn­no­ścią nie­moż­li­wą do wyko­na­nia… więc całość zosta­ła wymie­sza­na, by przy­piec […]

Kruche ciasteczka z m&m’s

Dziś prze­pis na słod­kie i kru­che cia­stecz­ka, oczy­wi­ście banal­ne w przy­go­to­wa­niu. :-) Przepis autor­stwa Ani Starmach.

Pizza z salami

Przepis na cia­sto na piz­zę pocho­dzi z nr 9-ego ale pycho­ty! Jest to raczej cia­sto prze­zna­czo­ne na cien­ki chru­pią­cy spód. Pizza wyszła napraw­dę smacz­na, pozo­sta­je nam lek­kie popra­co­wa­nie nad jej wyglą­dem. :-) Z poda­nych pro­por­cji wycho­dzą dwie piz­ze, każ­da spo­koj­nie wystar­czy na 2 oso­by.

Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Roladki to kolej­ny bar­dzo pro­sty w wyko­na­niu prze­pis, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny. Jak wia­do­mo cia­sto fran­cu­skie moż­na spo­ży­wać z dodat­ka­mi na słod­ko, bądź na sło­no / ostro. Dziś zachę­cam do spró­bo­wa­nia tej dru­giej wer­sji. :-)

Miodowiec

Miodowiec to bar­dzo słod­kie cia­sto, a przez swo­ją for­mę moż­na pod­cią­gnąć go pod kate­go­rię tor­tów i wła­śnie z tego powo­du robi­łam go z rodzi­ca­mi dwa dni temu, na moje wczo­raj­sze uro­dzi­ny. Z pro­por­cji poda­nych w prze­pi­sie wycho­dzą 3 plac­ki z śred­niej tor­tow­ni­cy, bądź 2 z dużej i duża ilość kre­mu, któ­re­go oczy­wi­ście nie trze­ba zuży­wać w cało­ści. My pre­fe­ru­je­my, jak krem „ście­ka” z cia­sta - efekt wizu­al­ny może nie­któ­rych nie powa­li, ale war­to, bo jest on taaaki […]

Śledź pod pierzynką

Śledź pod pie­rzyn­ką jak naj­bar­dziej nada­je się na Wigilijny stół, ale u mnie w rodzi­nie poda­wa­ny jest rów­nież pod­czas świąt Wielkanocnych, a to za spra­wą obec­ne­go jaj­ka. To potra­wa, któ­ra potrze­bu­je się lek­ko „prze­gryźć”, dla­te­go naj­le­piej przy­go­to­wać ją dzień wcze­śniej, np. wie­czo­rem.

Babeczki pomarańczowe

Przepis wzię­łam z nr 8-ego ale pycho­ty! Babeczki bar­dzo ład­nie pre­zen­to­wa­ły się na zdję­ciu, co mnie zachę­ci­ło do spró­bo­wa­nia i przy oka­zji wyko­rzy­sta­nia for­my z tego same­go nume­ru… :)

Pomysł na… przekąski na przyjęcie

Tym razem będzie coś bar­dzo pro­ste­go, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ne­go. Jeśli cho­dzi o przy­ję­cia, jestem zwo­len­nicz­ką przy­go­to­wy­wa­nia potraw w małych por­cjach, goto­wych od razu do spo­ży­cia, bez zbęd­ne­go kro­je­nia na tale­rzu, acz­kol­wiek mam świa­do­mość, że nie da się tak zro­bić ze wszyst­kim.

Tarta z pomidorami

Przepis pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta! z moimi nie­wiel­ki­mi mody­fi­ka­cja­mi w ilo­ści skład­ni­ków. Tarta na kru­chym spo­dzie, bar­dzo tre­ści­wa - szyb­ko zapeł­nia­ją­ca brzu­szek. :-) Tym razem upie­kłam ją w sili­ko­no­wej okrą­głej for­mie, z nume­ru 7-ego tego cza­so­pi­sma.

Pieczone ziemniaczki z czosnkiem i oregano

Od lat dzie­cin­nych uwiel­biam ziem­nia­ki. Tym razem prze­pis na potra­wę banal­nie pro­stą w przy­go­to­wa­niu, a przy tym jak­że smacz­ną i aro­ma­tycz­ną.

Muffinki czekoladowe

Banalne przy­go­to­wa­nie, chwi­la pie­cze­nia, a miny gości - bez­cen­ne! Polecam - są moc­no cze­ko­la­do­we, ale nie za słod­kie…

Szarlotka

Chyba każ­dy ma swój ulu­bio­ny prze­pis na szar­lot­kę, ja swój mam od mamy. Wychodzi ZAWSZE!

Lasagne z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Tym razem zawę­dru­je­my do Kuchni Lidla, a kon­kret­nie do Pascala Brodnickiego… Po raz kolej­ny danie nie wyma­ga jakiś wiel­kich umie­jęt­no­ści kuli­nar­nych. Przepis pocho­dzi ze stro­ny KuchniaLidla.pl, tam też moż­na obej­rzeć film z przy­go­to­wa­niem tej potra­wy. W moim przy­pad­ku ilość nie­któ­rych skład­ni­ków się zmie­ni­ła, dla uzy­ska­nia wg mnie lep­szej kon­sy­sten­cji potra­wy.

Tort kawowy

Tort ten był robio­ny przez moich rodzi­ców na jed­ne z moich uro­dzin - masa pra­cy w nie­go wło­żo­na jest tak napraw­dę naj­lep­szym pre­zen­tem. Przysmak raczej dla doro­słych ze wzglę­du na znaj­du­ją­cą się w nim kawę i spi­ry­tus… :) Niestety jak już wspo­mnia­łam - tym razem jest to coś bar­dziej pra­co­chłon­ne­go.

Babka jogurtowa

Ponownie prze­pis pocho­dzi z gaze­ty ale pycho­ta! Jest to bab­ka puszy­sta, ale jed­no­cze­śnie z gatun­ku mokrych. Wykonanie bar­dzo szyb­kie i bez udziw­nień z któ­rym pora­dził sobie nawet taki kuli­nar­ny anty­ta­lent, jak ja. :-) Mi tym razem wyszedł mały zaka­lec - na począt­ku myśla­łam, że to wina pro­por­cji mąki do jogur­tu - cia­sto jest dość cięż­kie. Po paru razach oka­za­ło się, że musia­łam nauczyć się obsłu­gi­wać mój pie­kar­nik (mam sta­ry pie­kar­nik gazo­wy jedy­nie z dol­nym […]

Zapiekanka drobiowa z selerem

Przepis pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta! Danie pro­ste w przy­go­to­wa­niu - nie wyma­ga spe­cjal­nych umie­jęt­no­ści kuli­nar­nych. :-) Przygotowanie cało­ści (łącz­nie z zapie­ka­niem) trwa tro­chę ponad godzi­nę.