Tagiatelle z bazyliowym pesto

Włochy w Polsce… czy­li ory­gi­nal­ny wło­ski maka­ron Tagiatelle (bądź Parpadelle) z bar­dzo pro­stym w przy­go­to­wa­niu, a zara­zem wyra­zi­stym w sma­ku, bazy­lio­wym pesto. Obiad goto­wy do poda­nia w 10 minut.

Tagiatelle z bazyliowym pesto

Składniki:

  • 250 g świe­że­go wło­skie­go maka­ro­nu Tagiatelle (uży­łam Nonna Mia do kupie­nia w Lidlu)
  • świe­ża bazy­lia - cały „krza­czek”, dostęp­ny w więk­szo­ści hiper­mar­ke­tów
  • 50 ml oli­wy z oli­wek
  • 2-3 duże ząb­ki czosn­ku
  • 50 g par­me­za­nu lub gra­na pada­no (sera twar­de­go)
  • sól mor­ska
  • pieprz

Makaron gotu­je­my według prze­pi­su na opa­ko­wa­niu.
W tym samym cza­sie przy­go­to­wu­je­my pesto. Liście bazy­lii myje­my, doda­je­my ząb­ki czosn­ku zgnie­cio­ne w pra­sce i oli­wę z oli­wek, następ­nie mik­su­je­my w blen­de­rze do uzy­ska­nia jed­no­li­tej kon­sy­sten­cji. Przyprawiamy solą i pie­przem - do sma­ku i ponow­nie mik­su­je­my. Ser ście­ra­my na drob­nej tar­ce (moż­na też po pro­stu użyć tego w płat­kach) i doda­je­my go do pesto i ponow­nie mik­su­je­my. Podajemy z cie­płym maka­ro­nem.

Tagiatelle z bazyliowym pesto

Tagiatelle z bazyliowym pesto

Standard

Dodaj komentarz