Krem z Hokkaido

Sezon dynio­wy w peł­ni, więc trze­ba z nie­go korzy­stać. Moja pro­po­zy­cja to pro­sta i szyb­ka (ok. 30 minut i goto­we!) w przy­go­to­wa­niu zupa - krem z dyni Hokkaido. Na blo­gu poja­wi się jesz­cze prze­pis na zapie­ka­ną dynię piż­mo­wą… :)

Krem z hokkaido

Składniki:

  • 1 mała (ok. 1500 g) dynia Hokkaido
  • świe­ży korzeń imbi­ru
  • 1 kost­ka roso­ło­wa
  • Vegeta
  • cur­ry
  • sól mor­ska
  • pieprz czar­ny

Dynię myje­my pod bie­żą­cą wodą, prze­po­ła­wia­my (nie obie­ra­my jej ze skór­ki), wydrą­ża­my śro­dek, następ­nie kro­imy w kost­kę (4-5 cm) i wrzu­ca­my do garn­ka. Zalewamy wodą - nie do przy­kry­cia wszyst­kich kawał­ków, doda­je­my kost­kę roso­ło­wą i gotu­je­my do mięk­ko­ści. Gdy kawał­ki są mięk­kie zdej­mu­je­my gar­nek z gazu i mik­su­je­my jego zawar­tość blen­de­rem do uzy­ska­nia jed­no­li­tej, gład­kiej masy. Ponownie sta­wia­my gar­nek na gazie, dole­wa­my wody (ilość zale­ży od naszych indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji, co do gęsto­ści zupy) i przy­pra­wia­my do sma­ku: dałam ok. łyżecz­kę star­te­go imbi­ru, nie­du­żą ilość Vegety, cur­ry i świe­żo zmie­lo­ne­go czar­ne­go pie­przu oraz dalej dopra­wia­łam świe­żo zmie­lo­ną solą mor­ską.
Do kre­mu z dyni bar­dzo pasu­ją pokro­jo­ne w drob­no kostecz­kę grzan­ki, lub małe pty­sie, któ­re doda­je się do zupy bez­po­śred­nio przed poda­niem. Smacznego!

Krem z hokkaido

Krem z hokkaido

Standard

Jeden komentarz do wpisu “Krem z Hokkaido

Dodaj komentarz