Newsletter

Mój dro­gi czy­tel­ni­ku, jeśli chcesz być na bie­żą­co infor­mo­wa­ny o nowych wpi­sach poja­wia­ją­cych się na blo­gu Haker w spód­ni­cy :-), to zachę­cam Cię do zapi­sa­nia się na mailo­wy Newsletter. Mail wysy­ła­ny jest jedy­nie wte­dy, gdy opu­bli­ko­wa­ny zosta­nie nowy arty­kuł - nie roz­sy­łam SPAMu…
Jeśli zechcesz w przy­szło­ści anu­lo­wać swo­ją sub­skryp­cję lub ją zmie­nić, wystar­czy klik­nąć w odpo­wied­ni odno­śnik na dole otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści.

Możesz zasub­skry­bo­wać jed­ną lub kil­ka z wymie­nio­nych list:

  • Newsletter ogól­ny (zazna­czo­ny jako domyśl­ny) - wpi­sy z blo­ga
  • Newsletter DIY - wpi­sy z dzia­łu stro­ny Dwie lewe ręce
  • Newsletter kuli­nar­ny - prze­pi­sy z dzia­łu Kulinarny (anty)talent

Aby zamó­wić Newsletter, wystar­czy wypeł­nić poniż­szy for­mu­larz:

Wybierz listę(y):

 

Zapisanie się na Newsletter jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją poniż­sze­go oświad­cze­nia:

Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez stro­nę www.hakerwspodnicy.pl w celu komu­ni­ka­cji zwią­za­nej z uru­cho­mie­niem Newslettera. Oświadczam, że zostałem/am poin­for­mo­wany/a o dobro­wol­no­ści poda­nia danych i przy­słu­gu­ją­cych mi pra­wach, w szcze­gól­no­ści o pra­wie dostę­pu do tre­ści danych i ich popra­wia­nia.