Koktajl z truskawek

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się sezon na moje ulu­bio­ne owo­ce - tru­skaw­ki! Dziś przed­sta­wię prze­pis na mój kok­tajl nr 1! Ostatnio pra­wie co wie­czór się nim zaja­dam… Polecam go rów­nież na gorą­ce dni - przy­go­to­wu­ję go z owo­ców wyję­tych z lodów­ki, więc orzeź­wie­nie gwa­ran­to­wa­ne!

Koktajl z truskawek

Składniki:

  • 500 g tru­ska­wek
  • jogurt natu­ral­ny gęsty (0% tłusz­czu)
  • musli
  • cukier brą­zo­wy

Truskawki myję, oddzie­lam szy­puł­ki i mik­su­ję blen­de­rem. Następnie doda­ję jogurt (jego ilość jest zależ­na od upodo­bań, ja doda­ję ok. 120 g), a jeśli tru­skaw­ki nie są zbyt słod­kie, to doda­ję nie­wiel­ką ilość brą­zo­we­go cukru - w szczy­cie sło­necz­ne­go sezo­nu jest on na szczę­ście zbęd­ny… :) Całość ponow­nie mik­su­je blen­de­rem.
Ostatnio do kok­taj­lu dorzu­cam parę łyżek musli i mie­szam je łyż­ką. Moje ulu­bio­ne (a zara­zem to uwiecz­nio­ne na zdję­ciach), to goto­wa mie­szan­ka Master Crumble Früchte (w zie­lon­ka­wym opa­ko­wa­niu) z Lidla.

Koktajl z truskawek

Koktajl z truskawek

Standard

Jeden komentarz do wpisu “Koktajl z truskawek

  1. Artur Przybyszewski mówi:

    Hey! ale super kok­tajl, świe­żo, pysz­nie i pożyw­nie :) u mnie kok­taj­le gosz­czą zazwy­czaj na śnia­da­nie lub na kola­cje, a zwłasz­cza pole­cam mie­szan­ke: ana­nas, poma­rańcz, brzo­skwi­nia. A do potraw mię­snych i sała­tek pole­cam sosy i dres­sin­gi Develey. Najczęściej uży­wam dres­sin­gu jogur­to­we­go oraz sosu 1000 wysp! bon appet­tit! :)

Dodaj komentarz