Zapiekanka na cieście kalafiorowym

Zapiekanka na spo­dzie kala­fio­ro­wym jest świet­nym daniem dla osób, któ­re są na die­cie i uni­ka­ją wszel­kiej maści maka­ro­nów. Ser ched­dar, uży­wa­ny do posy­pa­nia zapie­kan­ki na górze, moż­na zastą­pić innym serem żół­tym o mniej­szej zawar­to­ści tłusz­czu i dodat­ko­wo ogra­ni­czyć jego ilość. Do wer­sji jesz­cze bar­dziej die­te­tycz­nej uży­łam mniej ziem­nia­ków - nie kła­dłam ich na „zakład­kę”, ale na pła­sko na całej powierzch­ni zapie­kan­ki. Przepis ten pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta!

Zapiekanka na cieście kalafiorowym

Składniki:

 • 1 śred­ni kala­fior
 • 700 g mie­lo­ne­go mię­sa wie­przo­we­go
 • 500 g świe­że­go szpi­na­ku
 • 4 duże ziem­nia­ki
 • 125 g sera moz­za­rel­la
 • 2 śred­nie cebu­le
 • 300 g prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
 • 200 g sera ched­dar
 • 2 jaj­ka
 • 50 ml śmie­tan­ki
 • 5 ząb­ków czosn­ku
 • sól
 • pieprz
 • gał­ka musz­ka­to­ło­wa
 • masło kla­ro­wa­ne

Kalafiora myje­my, dzie­li­my na małe różycz­ki i mik­su­je­my (uży­łam do tego przy­staw­ki do blen­de­ra z zamy­ka­nym pojem­nicz­kiem), następ­nie wrzu­ca­my do garn­ka z gotu­ją­cą się, oso­lo­ną wodą i gotu­je­my przez 4-5 minut. Po tym cza­sie kala­fio­ra nale­ży odlać na sit­ko wyło­żo­ne gazą, a gdy osty­gnie przy pomo­cy gazy odci­ska­my z nie­go całą wodę. Do tak przy­go­to­wa­ne­go kala­fio­ra doda­je­my star­ty ser moz­za­rel­la, jaj­ko i dosa­la­my całość do sma­ku i mie­sza­my wszyst­kie skład­ni­ki ze sobą. Tak przy­go­to­wa­nym „cia­stem” wykła­da­my do bryt­fan­ki (uży­łam sili­ko­no­wej z tego same­go nume­ru co prze­pis - nie trze­ba jej sma­ro­wać ole­jem, ale moż­na oczy­wi­ście przy stan­dar­do­wej for­mie użyć papie­ru do pie­cze­nia) i pod­pie­ka­my przez 20 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180ºC.
Mięso mie­lo­ne pod­sma­ża­my, doda­je­my do nie­go posie­ka­ną na drob­no i pod­sma­żo­ną na osob­nej patel­ni cebul­kę oraz prze­cier pomi­do­ro­wy - całość przy­pra­wia­my solą i pie­przem, następ­nie jesz­cze tro­chę pod­sma­ża­my, by zre­du­ko­wać ilość sosu.
Na patel­ni roz­pusz­cza­my łyż­kę kla­ro­wa­ne­go masła i doda­je­my posie­ka­ny czo­snek. Następnie doda­je­my posie­ka­ny szpi­nak. Podsmażamy do momen­tu „zwięd­nię­cia” liści, a następ­nie doda­je­my jaj­ko, zmie­sza­ne ze śmie­tan­ką i dopra­wia­my do sma­ku solą, pie­przem oraz gał­ką musz­ka­to­ło­wą.
Ziemniaki kro­imy w pla­stry (ok. 5-8 mm) i gotu­je­my na pół­twar­do w oso­lo­nej wodzie.
Na pod­pie­czo­ny kala­fio­ro­wy spód wykła­da­my kolej­no: mię­so, szpi­nak, na koniec ukła­da­my pla­stry ziem­nia­ków. Całość posy­pu­je­my star­tym serem ched­dar i wkła­da­my ponow­nie do pie­kar­ni­ka roz­grza­ne­go do 180ºC na 20 minut.

Zapiekanka na cieście kalafiorowym

Zapiekanka na cieście kalafiorowym

Standard

Dodaj komentarz