Makaron” z dyni z sosem bolońskim

Dziś prze­pis na danie die­te­tycz­ne ze sma­kiem… :) Makaron w tej wer­sji został zastą­pio­ny dynią maka­ro­no­wą, ale o szcze­gó­łach moż­na prze­czy­tać w dal­szej czę­ści wpi­su.

"Makaron" z dyni z sosem bolońskim

Składniki:

  • 1 dynia maka­ro­no­wa
  • 250 g mię­sa mie­lo­ne­go z indy­ka
  • sos boloń­ski, np. z tego prze­pi­su
  • sól
  • parę łyżek ole­ju

Dynię myje­my, w cało­ści wkła­da­my do duże­go garn­ka, zale­wa­my wodą i soli­my. Gotujemy do cza­su aż będzie mięk­ka (da radę wbić w nią wide­lec) - od zago­to­wa­nia będzie to ok 20-25 minut. Następnie dynie wyj­mu­je­my z garn­ka, prze­po­ła­wia­my ją wzdłuż, pozby­wa­my się wewnętrz­ne­go miąż­szu (tego z pest­ka­mi), a pozo­sta­łą część miąż­szy wycią­ga­my łyż­ką - wła­śnie ta część dyni przy­po­mi­na nit­ki cien­kie­go maka­ro­nu.
W cza­sie gdy gotu­je­my dynię może­my przy­go­to­wać mię­so i sos boloń­ski. Zamiast mię­sa wie­przo­we­go uży­łam mię­sa z indy­ka, zaś prze­pi­su na sos boloń­ski nie powta­rzam, ponie­waż poja­wił się już na tym blo­gu (link powy­żej).
Na koniec wykła­da­my por­cję nasze­go „maka­ro­nu” na talerz i pole­wa­my go przy­go­to­wa­nym sosem boloń­skim.

"Makaron" z dyni z sosem bolońskim

"Makaron" z dyni z sosem bolońskim

Smacznego i daj­cie znać, czy taka wer­sja wam sma­ko­wa­ła… :)

Standard

Dodaj komentarz