Dziennik pokładowy

Nazwa bloga?

Jestem, nie tak zno­wu typo­wą, jedy­nacz­ką. Należę do nie­licz­nej gru­py ludzi, któ­rzy po pro­stu uwiel­bia­ją zimę… Maniaczka ze mnie kom­pu­te­ro­wa, a co za tym idzie: inter­ne­to­wa - YouTube moją skarb­ni­cą „dzi­wactw”, któ­rych jestem fan­ką! Obok wszel­kiej maści gadże­tów i nowych tech­no­lo­gii nie mogę przejść obo­jęt­nie.
Jak to kie­dyś żar­to­bli­wie stwier­dzo­no: „haker w spód­ni­cy” i stąd nazwa blo­ga - nawet nie pomyśl, że to tak na poważ­nie…

Gdy coś w kom­pu­te­rze nie dzia­ła - pamię­taj, jest na to nie­za­wod­na meto­da… :-)

Have You tried tur­ning it off and on aga­in?

Na WordPressie już blo­go­wa­łam, ale pod innym adre­sem… Jak widać żyć bez tego nie mogę. :D

Standard

4 komentarze do wpisu “Nazwa bloga?

    • Mam nadzie­ję, że jed­nak na dłu­żej… :) Decyzja o ska­so­wa­niu poprzed­nie­go blo­ga była jed­nak tro­chę pochop­na i żału­ję jej tro­chę - część rze­czy prze­pa­dło, a by paso­wa­ło do tego blo­ga. Cieszę się jed­nak, że jesteś dalej w gro­nie moich czy­tel­ni­ków.
      To nie jest mój jedy­ny blog i war­to zazna­czyć, że nie mam par­cia na pisa­nie mini­mum raz w tygo­dniu, by wyro­bić okre­ślo­ną nor­mą, a jedy­nie tyl­ko wte­dy, kie­dy mam na to czas i oczy­wi­ście ocho­tę… :)

Dodaj komentarz