Portobello z serkiem wiejskim

O pie­czar­kach Portobello dowie­dzia­łam się cał­kiem nie­daw­no. Z tego co zdą­ży­łam zauwa­żyć, to gdy zale­ży nam na dużych kape­lu­szach, a zwy­kłe pie­czar­ki w skle­pie to same lili­pu­ty - war­to wte­dy się­gnąć po oka­za­łą pie­czar­kę brą­zo­wą… :)
Przepis jak naj­bar­dziej die­te­tycz­ny - popu­lar­ny u mnie w dru­giej fazie die­ty Protal (dr Dukana). Serek wiej­ski poda­ny na cie­pło to nowe dozna­nia sma­ko­we, tak bar­dzo pożą­da­ne pod­czas die­ty… :)

Portobello z serkiem wiejskim

Składniki:

  • 4 duże pie­czar­ki Portobello
  • 1 i 1/2 opa­ko­wa­nia ser­ka wiej­skie­go
  • sól
  • ore­ga­no

Grzyby myje­my, osu­sza­my i wykra­wa­my nóż­ki. Kapelusz lek­ko soli­my i nakła­da­my do nie­go ser­ka wiej­skie­go - na pła­sko, tyle ile się zmie­ści. Na wierzch posy­pu­je­my ore­ga­no.
Wykładamy na ruszt, któ­ry kła­dzie­my na bla­chę (pie­czar­ki pusz­cza­ją dużo wody) i wsta­wia­my do nagrza­ne­go do 180°C pie­kar­ni­ka. Czas pie­cze­nia, to ok. 1 godzi­na.
Ja naj­czę­ściej przy­go­to­wu­je je w pie­kar­ni­ku halo­ge­no­wym.

Portobello z serkiem wiejskim

Portobello z serkiem wiejskim

Portobello z serkiem wiejskim

Standard

4 komentarze do wpisu “Portobello z serkiem wiejskim

  1. Fajna sprawa…co do die­ty D…ja będąc na niej jadłam pie­czar­ki w każ­dej fazie. Początkowo też myśla­łam, że tyl­ko na W+P…ale jak prze­czy­ta­łam ich wartości…i że mają wię­cej biał­ka niż węglo­wo­da­nów. …zago­ści­ły na dobre w moim meni. Pozdrawiam :)

Dodaj komentarz