Babka marmurkowa

Już za trzy dni Wielkanoc, a to Święto nie może się prze­cież obyć bez… BABKI! Przepis spraw­dzo­ny - baba wycho­dzi puszy­sta, ale nie sucha, a naj­waż­niej­sze, że chy­ba nie da się jej zepsuć. :-)

Babka marmurkowa

Składniki:

  • 200 g mąki tor­to­wej
  • 200 g cukru
  • 200 g masła
  • 4 jaj­ka
  • 1 i 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • 2 łyż­ki gorz­kie­go kakao

Masło topi­my w ron­del­ku i odsta­wia­my do ostu­dze­nia. Białka oddzie­la­my od żół­tek i ubi­ja­my na sztyw­ną pia­nę. Do żół­tek doda­je­my cukier i ucie­ra­my, następ­nie wle­wa­my prze­stu­dzo­ne roz­pusz­czo­ne masło, mąkę oraz pro­szek do pie­cze­nia i ener­gicz­nie mik­su­je­my. Na koniec doda­je­my ubi­te biał­ka i mie­sza­my na wol­nych obro­tach - nie za dłu­go, tyl­ko do wymie­sza­nia skład­ni­ków, by zacho­wać puszy­stość bia­łek. Połowę for­my odle­wa­my do oddziel­nej miski, doda­je­my do niej kakao i mie­sza­my łyż­ką do uzy­ska­nia jed­no­li­te­go kolo­ru.
Babkę pie­kę w sili­ko­no­wej for­mie z komin­kiem - nie ma potrze­my jej dodat­ko­we­go natłusz­cza­nia. Ciasto do for­my wle­wa­my naprze­mien­nie - jasne cia­sto, ciem­ne, jasne, ciem­ne i na koniec zno­wu jasne.
Pieczemy 40 minut w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 200ºC (180ºC - ter­mo­obieg).

Smacznego!

Babka marmurkowa

Babka marmurkowa

Babka marmurkowa

Standard

Dodaj komentarz