Renowacja na życzenie

Masz star­sze zdję­cie dla któ­re­go czas nie był zbyt łaska­wy? Może by pod­dać je małej reno­wa­cji? A może posia­dasz nie­do­sko­na­ły por­tret, któ­ry nadał­by się do „upięk­sze­nia”? Zapraszam – spraw­dzę, czy dam sobie z nim radę, a za taki retusz nie wezmę ani gro­sza. Jedyny mój waru­nek, jest taki, że po doko­na­nej prze­rób­ce mogę zamie­ścić zdję­cie przed i po w swo­jej gale­rii.

Jeśli zga­dzasz się na moje warun­ki, to pro­szę o prze­sła­nie zdję­cia za pomo­cą for­mu­la­rza poni­żej. Zastrzegam sobie jed­nak, że mogę nie zgo­dzić się na obrób­kę zdję­cia, któ­re będzie wg mnie za małe do tego celu – pro­szę prze­sy­łać zdję­cia o mini­mal­nej dłu­go­ści boku 1200 px – a tak napraw­dę im wię­cej, tym lepiej – moja pra­ca będzie dokład­niej­sza. Każdy mail z proś­bą o reno­wa­cję nie pozo­sta­nie bez odpo­wie­dzi.

Promocja waż­na do odwo­ła­nia. :)

Imię i nazwi­sko / lub Pseudonim (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Treść wia­do­mo­ści

Dozwolone typy pli­ków to: jpg, jpeg i png.

Przed wysła­niem wia­do­mo­ści pokaż jesz­cze, że nie jesteś botem…
Przepisz ciąg tych zna­ków: captcha w to miej­sce:

Teraz pozo­sta­ło tyl­ko klik­nię­cie w