Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 3 – transport

Przyszedł czas na kolej­ne zesta­wie­nie god­nych pole­ce­nia apli­ka­cji. Tym razem przed­sta­wię te, któ­re uła­twia­ją mi poru­sza­nie się w tere­nie - tym bar­dziej i mniej zna­nym… Będzie coś dla „miesz­czu­cha”, któ­ry musi odna­leźć się w miej­skiej dżun­gli, jak i dla odkryw­cy „nowych lądów”… :-)

Czytaj dalej

Standard
Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 2 – TV i Video

W dzi­siej­szym zesta­wie­niu przed­sta­wię apli­ka­cje zwią­za­ne z odtwa­rza­niem video, czy­li min. poka­żę na jakim pro­gra­mie oglą­dam fil­my z napi­sa­mi, przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze sta­cje tele­wi­zyj­ne w wer­sji on-line, jak rów­nież dwa ser­wi­sy z fil­mi­ka­mi użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu. W moim spi­sie nie zabrak­nie rów­nież miej­sca dla innych apli­ka­cji powią­za­nych z tema­tem wideo, ale nie­ko­niecz­nie tyl­ko z jego odtwa­rza­niem.

Czytaj dalej

Standard
Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 1 - Biurowe

Godne pole­ce­nia Aplikacje Android”, jak łatwo się domy­ślić będzie cyklem wpi­sów na moim blo­gu poświę­co­nym apli­ka­cjom na sys­tem Android (na razie uży­wam go w wer­sji 2.3.3 - tele­fon HTC Desire Z). Celem jest poka­za­nie Wam, z jakich apli­ka­cji korzy­stam (lub czę­sto korzy­sta­łam w prze­szło­ści) i w skró­cie ich scha­rak­te­ry­zo­wa­nie. Oczywiście jeśli jakaś apli­ka­cja zain­te­re­su­je Was w szcze­gól­no­ści - pisz­cie śmia­ło, posta­ram się przy­go­to­wać dla niej osob­ny wpis.

Czytaj dalej

Standard