Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 3 – transport

Przyszedł czas na kolej­ne zesta­wie­nie god­nych pole­ce­nia apli­ka­cji. Tym razem przed­sta­wię te, któ­re uła­twia­ją mi poru­sza­nie się w tere­nie - tym bar­dziej i mniej zna­nym… Będzie coś dla „miesz­czu­cha”, któ­ry musi odna­leźć się w miej­skiej dżun­gli, jak i dla odkryw­cy „nowych lądów”… :-)

Poruszanie się po mieście:

Veturilo nextbike

Moja obo­wiąz­ko­wa apli­ka­cja w tej kate­go­rii. Sezon roz­po­czę­ty, wio­sna w peł­ni, więc każ­dy, kto korzy­sta z rowe­rów miej­skich Veturilo, powi­nien znać te pozy­cję… Niestety nie Wypożyczymy dzię­ki niej roweru, któ­ry jest wpię­ty w elek­tro-zamek, ale już zapię­ty samą lin­ką owszem jak i wpię­ty w elek­tro­za­mek. Oprócz tego spraw­dzi­my ile rowe­rów jest dostęp­nych w kon­kret­nej sta­cji, skon­tro­lu­je­my stan (ilość) wypo­ży­czo­nych rowe­rów na naszym kon­cie (jed­no­cze­śnie może­my wypo­ży­czyć do 4 rowe­rów), a zapo­mi­nal­scy przy­po­mną sobie kod do lin­ki.
Aktualizacja - prze­kre­śle­nia i czer­wo­ny kolor: sezon 2018

 

jakdojade.pl

jakdojade.pl - widgetyW zimie z rowe­ru prze­sia­dam się w komu­ni­ka­cję miej­ską i tu świet­nie spraw­dza się jakdojade.pl - zarów­no apli­ka­cja, jak i stro­na inter­ne­to­wa. Polecam sub­skryp­cję - nie obcią­ża jakoś bar­dzo port­fe­la (6,99 PLN na rok), a w zamian otrzy­mu­je­my aktyw­ne wid­ge­ty na ekran głów­ny, dzię­ki któ­rym szyb­ko spraw­dzi­my za ile minut odjeż­dża kolej­ny auto­bus / tram­waj.

 

Mapy i nawigacje:

Locus Map Pro

Mapnik w tele­fo­nie, któ­re­go mam już od bar­dzo daw­na, kosz­to­wał mnie wte­dy gro­sze… Teraz trze­ba za nie­go zapła­cić ok. 30,- PLN, ale moż­na rów­nież zain­sta­lo­wać wer­sję bez­płat­ną. Aplikacja obsłu­gu­je zarów­no mapy on-line, jak i ofe­ru­je moż­li­wość zapi­sa­nia frag­men­tów map do pamię­ci urzą­dze­nia (lub na kar­tę SD), by móc sko­rzy­stać z nich nawet bez dostę­pu do sie­ci. Do Locusa znaj­dzie­my bar­dzo dużo dodat­ków roz­sze­rza­ją­cych jego funk­cjo­nal­ność.

Szerzej o Locusie pisał na swo­im blo­gu Bobiko - zapa­lo­ny rowe­rzy­sta i geo­ca­cher (?)

 

Sygic: GPS Navigation

To już nawi­ga­cja GPS w tra­dy­cyj­nym zna­cze­niu tego sło­wa. Mam ją już od bar­dzo daw­na - nie było wte­dy w Polsce prak­tycz­nie innych nawi­ga­cji na Androida, któ­re by ofe­ro­wa­ły nawi­go­wa­nie bez korzy­sta­nia z pakie­tu danych w tele­fo­nie (na czym mi zale­ża­ło) i któ­re by były przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ka… Teraz rynek ofe­ru­je nam sze­ro­ki wybór, ale i tak Sygic ma dla mnie jed­ną pod­sta­wo­wą zale­tę w sto­sun­ku do innych nawi­ga­cji (tych u nas naj­po­pu­lar­niej­szych): pła­cisz raz, a nawi­ga­cje dosta­jesz doży­wot­nio - łącz­nie z aktu­ali­za­cja­mi do kolej­nych wer­sji - zarów­no pro­gra­mu, jak i samych map! W razie zmia­ny tele­fo­nu może­my prze­nieść licen­cję, więc nic inne­go nie pozo­sta­je, tyl­ko korzy­stać!

 

Yanosik

Pisząc w skró­cie to jest „Janosik naszych cza­sów”, jak suge­ru­je zresz­tą nazwa apli­ka­cji. Więcej na pew­no wyja­śni okre­śle­nie: mobil­ny anty-radar. Jest to następ­ca zna­ne­go kie­row­com CB Radia, choć na pew­no jesz­cze nie tak popu­lar­ny, jak swój pier­wo­wzór. Z Yanosikiem miś­ki nie są takie strasz­ne :] , ale wia­do­mo, że siłą takiej apli­ka­cji jest jej spo­łecz­ność i jej aktyw­ność, więc war­to pole­cać ją zna­jo­mym…

 

Street View w Mapach Google

Street View to doda­tek do Map Google - obo­wiąz­ko­wo do zain­sta­lo­wa­nia, jeśli cenisz sobie dostęp do ich sate­li­tar­nej wer­sji! Można powie­dzieć, że wspo­mnia­łam o nim dla czy­stej for­mal­no­ści… :)

 

Możesz mieć wpływ na to, jaki post z serii pojawi się jako kolejny.

Zapraszam do odda­nia gło­su w ankie­cie:

Najbardziej interesują mnie aplikacje na Androida z kategorii (max. 3 odpowiedzi):

Zobacz wyni­ki

Loading ... Loading …
Standard

4 komentarze do wpisu “Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 3 – transport

Dodaj komentarz