Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 2 – TV i Video

W dzi­siej­szym zesta­wie­niu przed­sta­wię apli­ka­cje zwią­za­ne z odtwa­rza­niem video, czy­li min. poka­żę na jakim pro­gra­mie oglą­dam fil­my z napi­sa­mi, przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze sta­cje tele­wi­zyj­ne w wer­sji on-line, jak rów­nież dwa ser­wi­sy z fil­mi­ka­mi użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu. W moim spi­sie nie zabrak­nie rów­nież miej­sca dla innych apli­ka­cji powią­za­nych z tema­tem wideo, ale nie­ko­niecz­nie tyl­ko z jego odtwa­rza­niem.

Czytaj dalej

Standard