Aplikacje na smartfona

Screenshot z Androida

Screenshot Android, czy­li będzie bar­dzo krót­ko i na temat.

Wykonać zrzut ekra­nu w Androidzie moż­na w zasa­dzie na trzy spo­so­by:

 • za pomo­cą apli­ka­cji w kom­pu­te­rze, przy pod­łą­cze­niu tele­fo­nu przez kabel USB (opi­sy na róż­nych forach, a roz­wią­za­nie mniej wygod­ne),
 • za pomo­cą apli­ka­cji zain­sta­lo­wa­nej w smart­fo­nie,
 • nie­któ­rzy pro­du­cen­ci udo­stęp­nia­ją skró­ty kla­wia­tu­ro­we do tego celu (np. Samsung Galaxy S II: przy­cisk Home + blo­ka­da ekra­nu (przy­cisk zasi­la­nia) naci­śnię­te jed­no­cze­śnie, czy Nexus 7: blo­ka­da ekra­nu (patrz wyżej) + Vol -, rów­nież jed­no­cze­śnie).

Jeśli cho­dzi o punkt dru­gi, to nie­ste­ty więk­szość apli­ka­cji dostęp­nych w Android Markecie wyma­ga tzw. roota, by taka apli­ka­cja dzia­ła­ła. Trzeba tro­chę inge­ro­wać w sys­tem w tele­fo­nie, cze­go ja oso­bi­ście nie chcia­łam robić  i na szczę­ście oby­ło się bez tego.

Przez przy­pa­dek zna­la­złam na jed­nym forum link do apli­ka­cji No Root Screenshot It i fak­tycz­nie dzia­ła! Aplikacja jest płat­na, ale za to chro­ni nas przed naby­ciem kolej­nych siwych wło­sów na gło­wie, któ­re mogły­by poja­wić się w przy­pad­ku rooto­wa­nia… :)

 

Standard

7 komentarzy do wpisu “Screenshot z Androida

 1. Pingback: Nowa zabaweczka… :) | Haker w spódnicy :-)

  • We wpi­sie jest zazna­czo­ne, że nie­któ­rzy pro­du­cen­ci udo­stęp­nia­ją odpo­wied­nie skró­ty kla­wia­tu­ro­we… nie wiem czy są one dostęp­ne w każ­dym tele­fo­nie, war­to je wypró­bo­wać.
   Przez pra­wie 2 lata posia­da­nia HTC Desire Z nie mia­łam nawet o ich ist­nie­niu poję­cia…

  • KORraN mówi:

   Jak komen­to­wa­łem wpis to nie było tego pod­punk­tu i całej dru­giej czę­ści…

  • Dziwne, bo popra­wia­łam ok. 11-ej, kie­dy mi kole­ga na Google+ napi­sał rów­nież o skró­tach, wła­śnie z przy­kła­da­mi…
   Później co praw­da, będąc poza zasię­giem kom­pu­te­ra zauwa­ży­łam, że wpis opu­bli­ko­wał się z datą szki­cu i prze­sta­wia­łam to z pozio­mu tele­fo­nu i widocz­nie wte­dy przy­wró­cił wer­sję sprzed paru godzin…

   Za zamie­sza­nie bar­dzo Cię prze­pra­szam.

Dodaj komentarz