Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 2 – TV i Video

W dzi­siej­szym zesta­wie­niu przed­sta­wię apli­ka­cje zwią­za­ne z odtwa­rza­niem video, czy­li min. poka­żę na jakim pro­gra­mie oglą­dam fil­my z napi­sa­mi, przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze sta­cje tele­wi­zyj­ne w wer­sji on-line, jak rów­nież dwa ser­wi­sy z fil­mi­ka­mi użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu. W moim spi­sie nie zabrak­nie rów­nież miej­sca dla innych apli­ka­cji powią­za­nych z tema­tem wideo, ale nie­ko­niecz­nie tyl­ko z jego odtwa­rza­niem.

Aplikacje Android - Video

Filmweb

Filmweb.pl to stro­na zna­na każ­de­mu kino­ma­nia­ko­wi. Można na niej prze­czy­tać ofi­cjal­ne zapo­wie­dzi fil­mów, a tak­że recen­zję innych użyt­kow­ni­ków ser­wi­su, obej­rzeć tra­ile­ry, czy przej­rzeć reper­tu­ar kin. Aplikacja mobil­na daje dostęp do więk­szo­ści ser­wi­su dostęp­ne­go z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

 

MX Player Pro

Chyba naj­lep­szy odtwa­rzacz fil­mów na Androida. Obsługuje dużo kode­ków - dodat­ko­we moż­na doin­sta­lo­wać, a tak­że pozwa­la wyświe­tlać napi­sy zapi­sa­ne w oddziel­nym pli­ku tek­sto­wym (wie­le obsłu­gi­wa­nych for­ma­tów). Dostępna jest rów­nież wer­sja bez­płat­na z rekla­ma­mi.

 

NapiDroid

NapiDroid to andro­ido­wa apli­ka­cja od NapiProject, dzię­ki któ­rej ścią­gnie­my ide­al­nie dopa­so­wa­ne napi­sy do naszej wer­sji fil­mu - moż­na powie­dzieć, że jest to dopeł­nie­nie opi­sy­wa­ne­go przed chwi­lą MX Playera. Działa rów­nie dobrze jak wer­sja na Windowsa. Link do wer­sji płat­nej, ale dostęp­na jest rów­nież wer­sja Lite (dar­mo­wa) z rekla­ma­mi.

 

Program TV

Kieszonkowy pro­gram tele­wi­zyj­ny. Nie kupu­ję gazet z pro­gra­mem, ponie­waż tele­wi­zji za wie­le nie oglą­dam (mam pod­sta­wo­we kana­ły naziem­nej tele­wi­zji cyfro­wej - wolę inter­net…). Mam swo­je ulu­bio­ne pro­gra­my, a ta apli­ka­cja pozwa­la usta­wić do nich przy­po­mnie­nie. Przy obec­nej tele­wi­zji cyfro­wej i pro­gra­mem TV dostęp­nym w tele­wi­zo­rze, pro­gram od Wirtualnej Polski na moje potrze­by jest wystar­cza­ją­cy. :)

 

YouTube i Vimeo

Dwa kolej­ne pro­gra­my na mojej liście to po pro­stu ofi­cjal­ne apli­ka­cje do obsłu­gi dwóch popu­lar­nych ser­wi­sów z mate­ria­ła­mi wideo, doda­wa­ny­mi przez innych użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu. YouTube bar­dzo lubię za wygod­ne prze­glą­da­nie sub­skryp­cji, czy­li nowo­ści z kana­łów prze­ze mnie doda­nych do ulu­bio­nych, no i oczy­wi­ście za samych twór­ców! :) Z tego co zauwa­ży­łam w Vimeo moż­na zna­leźć dużo cie­ka­wych, „ambit­nych” fil­mów (mię­dzy inny­mi dużo ani­ma­cji po-klat­ko­wych), ale i tak to YouTube jest naj­więk­szą skarb­ni­cą róż­no­ści wsze­la­kich

 

Aplikacje Android - TV on-line:

ipla

ipla sku­pia się na mate­ria­łach gru­py Polsat (w tym rów­nież TV 4). Część opcji jest nie­ste­ty dostęp­na dopie­ro za opła­tą, jak np. oglą­da­nie TV Online. Aplikacja umoż­li­wia oglą­da­nie archi­wum popu­lar­nych pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, seria­li, ser­wi­sów infor­ma­cyj­nych, a nawet tele­dy­sków czy kon­cer­tów. Co cie­ka­we apli­ka­cja poza­wa­la na zapi­sa­nie mate­ria­łów do pamię­ci kar­ty SD, by móc je póź­niej obej­rzeć off-line w miej­scu bez dostę­pu do inter­ne­tu.

 

player

Można powie­dzieć że jest to bliź­nia­cza apli­ka­cja do wspo­mnia­nej ipli, ale ofe­ru­ją­ca mate­ria­ły gru­py TVN. Aplikacja nie­ste­ty nie umoż­li­wia zapi­sy­wa­nia pro­gra­mów w pamię­ci, by móc je oglą­dać bez połą­cze­nia inter­ne­to­we­go, ofe­ru­je nato­miast zalo­go­wa­ne­mu użyt­kow­ni­ko­wi dokoń­cze­nie oglą­da­nia w póź­niej­szym ter­mi­nie (zapa­mię­tu­je czas zatrzy­ma­nia). Za korzy­sta­nie z apli­ka­cji nie jest pobie­ra­na żad­na opła­ta.

 

tvp.pl

Kolejna apli­ka­cja do oglą­da­nia tele­wi­zji on-line (nie mylić z na żywo), tym razem może­my oglą­dać naj­po­pu­lar­niej­sze seria­le, fil­my doku­men­tal­ne oraz pro­gra­my publi­cy­stycz­ne, podróż­ni­cze, kuli­nar­ne i dla dzie­ci, a tak­że aktu­al­no­ści ze świa­ta, kra­ju czy wybra­ne­go regio­nu Polski oraz dostęp do infor­ma­cji o wyda­rze­niach spor­to­wych, wia­do­mo­ści biz­ne­so­wych, kul­tu­ral­nych i roz­ryw­ko­wych - wszyst­ko to oczy­wi­ście z zaso­bów tele­wi­zji TVP.

 

Aplikacje Android - edycja VIDEO:

AndroVid Video Editor Pro

AndroVid ofe­ru­je mię­dzy inny­mi: przy­ci­na­nie, dzie­le­nie, łącze­nie pli­ków wideo czy nada­wa­nie im róż­nych efek­tów wizu­al­nych. Możemy rów­nież wyciąć poje­dyn­cze klat­ki z fil­mów (scre­en­shot), czy prze­kon­wer­to­wać mate­riał do wie­lu for­ma­tów audio (wycią­gnąć sam dźwięk z kli­pu) i wideo. Wersja bez­płat­na to AndroVid Trymer Wideo, ale nie zosta­ła ona prze­te­sto­wa­na prze­ze mnie, więc nie będę się wypo­wia­dać o jej dzia­ła­niu.

 

Możesz mieć wpływ na to, jaki post z serii pojawi się jako kolejny.

Zapraszam do odda­nia gło­su w ankie­cie:

Najbardziej interesują mnie aplikacje na Androida z kategorii (max. 3 odpowiedzi):

Audio (odtwa­rza­nie muzy­ki, edy­cja tagów) (3%, 1 Głosów)

Foto (obrób­ka foto­gra­fii, dostęp do ser­wi­sów on-line) (9%, 3 Głosów)

Transport (komu­ni­ka­cja miej­ska, map­ni­ki, nawi­ga­cje) (15%, 5 Głosów)

Serwisy inter­ne­to­we (15%, 5 Głosów)

Hobby (sport, geo­ca­ching i nie tyl­ko) (12%, 4 Głosów)

Zakupy (apli­ka­cje do popu­lar­nych ser­wi­sów, wir­tu­al­ne port­fe­le) (6%, 2 Głosów)

System (zarzą­dza­nie i wygląd) oraz obsłu­ga pli­ków (18%, 6 Głosów)

Inne - nie pasu­ją­ce do kate­go­rii wyżej… :) (9%, 3 Głosów)

Gry - czy­li „cza­so­umi­la­cze”, a raczej zabi­ja­cze cza­su (12%, 4 Głosów)

Oddano gło­sów: 13

Loading ... Loading …
Standard

2 komentarze do wpisu “Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 2 – TV i Video

  1. Największą wadą tych wszyst­kich pro­gra­mów jest prą­do­żer­ność (pisząc ści­ślej, potrzeb­na duża moc proc­ka na prze­twa­rza­nie pole­ceń). Aczkolwiek bez MX Player, NapiDroid czy YT nie wyobra­żam sobie oglą­da­nia seria­li z napi­sa­mi czy fil­mów na YT ;-)

    • Ja już się przy­zwy­cza­iłam do pod­łą­cza­nia tele­fo­nu co wie­czór do łado­wa­nia - ja inten­syw­nie go wyko­rzy­stu­ję, po to w koń­cu został stwo­rzo­ny…
      Nie rozu­miem za to kupo­wa­nia smart­fo­na i nie wyko­rzy­sty­wa­nia jego moż­li­wo­ści ponie­waż „bate­ria pad­nie” - na kem­pin­gu w namio­cie, gdzie mogą być pro­ble­my z łado­wa­niem rozu­miem (na to też jest mały ratu­nek - power­bank, któ­ry pole­ca­łeś u sie­bie i któ­ry zaku­pi­łam po tej recen­zji), ale takie cyr­ki w mie­ście są po pro­stu śmiesz­ne… :)

Dodaj komentarz