Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 1 - Biurowe

Godne pole­ce­nia Aplikacje Android”, jak łatwo się domy­ślić będzie cyklem wpi­sów na moim blo­gu poświę­co­nym apli­ka­cjom na sys­tem Android (na razie uży­wam go w wer­sji 2.3.3 - tele­fon HTC Desire Z). Celem jest poka­za­nie Wam, z jakich apli­ka­cji korzy­stam (lub czę­sto korzy­sta­łam w prze­szło­ści) i w skró­cie ich scha­rak­te­ry­zo­wa­nie. Oczywiście jeśli jakaś apli­ka­cja zain­te­re­su­je Was w szcze­gól­no­ści - pisz­cie śmia­ło, posta­ram się przy­go­to­wać dla niej osob­ny wpis.

Czytaj dalej

Standard