Skróty Chrome w menu start
Programy komputerowe

Jak dodać skrót profilu Chrome do paska zadań w Windows 10?

Postanowiłam podzie­lić się drob­ną pora­dą uspraw­nia­ją­cą korzy­sta­nie z mojej ulu­bio­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej - Chrome. Mam w niej zało­żo­ne kil­ka pro­fi­li (m.in. pro­fil pry­wat­ny i służ­bo­wy), lecz stan­dar­do­wo skrót do prze­glą­dar­ki jest „nie­sper­so­na­li­zo­wa­ny” i otwie­ra prze­glą­dar­kę z pro­fi­lem z któ­re­go ostat­nio korzy­sta­li­śmy, a jeśli to nie jest ten, któ­ry aktu­al­nie potrze­bu­je­my, to trze­ba się ręcz­nie prze­łą­czyć na odpo­wied­ni. Rozwiązanie tej małej nie­do­god­no­ści jest napraw­dę pro­ste! Czytaj dalej

Standard
Dziennik pokładowy

Zarówno w pra­cy, jak i w życiu oso­bi­stym tyłek nie wyra­bia mi się na zakrę­cie… Brakuje mi blo­go­wa­nia, ale nie­ste­ty doba jakoś nie chce się roz­cią­gnąć. :-(

Z ogłoszeń parafialnych:

  1. Po pierw­sze i NAJWAŻNIEJSZE - powięk­szy­ła mi się rodzi­na - tak, tak Haker w spód­ni­cy zosta­ła mamą…
  2. Po dru­gie na blo­gu poja­wia­ją się dwa nowe dzia­ły - nie są one zwią­za­ne z samym IT, ale jed­nak są mi bli­skie… Dojrzałam do decy­zji by umie­ścić wszyst­ko w jed­nym miej­scu, a nie posia­dać ileś małych blo­gów, któ­rych i tak za czę­sto nie aktu­ali­zu­ję. Bloga mam bo lubię cza­sem pogrze­bać w kodzie stro­ny, a nie dla­te­go, że z jakie­goś powo­du „muszę” go mieć, bo tak wypa­da w bran­ży - doszłam do takie­go eta­pu w swo­im życiu, że ja nic nie muszę tyl­ko MOGĘ. :-)
    • Dwie lewe ręce, to dział poświę­co­ny sze­ro­ko poję­te­mu DIY. Już od jakie­goś cza­su swo­je zain­te­re­so­wa­nia kie­ru­ję w stro­nę bar­dziej manu­al­nych rze­czy - głów­nie dla relak­su i by dać odpo­cząć oczom od moni­to­ra…
    • Dział Kulinarny anty­ta­lent, to zaś kon­ty­nu­acja moje­go blo­ga o goto­wa­niu. Przeniosłam tu całe jego archi­wum wraz z komen­ta­rza­mi.

Dzieje się…

Notatka na marginesie
Programy komputerowe

Jak dodać znajomego w Spotify bez facebooka?

Któż nie zna ser­wi­su muzycz­ne­go Spotify? Niestety nie zauwa­ży­łam w nim tra­dy­cyj­ne­go wyszu­ki­wa­nia zna­jo­mych, a poja­wi­ła się u mnie ostat­nio potrze­ba doda­nia zna­jo­mej, któ­ra nie ma połą­czo­ne­go kon­ta z face­bo­okiem… Chciałam jed­nak podzie­lić się z nią zna­le­zio­ną muzy­ką, więc szyb­ko się nie pod­da­łam i… zna­la­złam roz­wią­za­nie!

Czytaj dalej

Standard
Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 3 – transport

Przyszedł czas na kolej­ne zesta­wie­nie god­nych pole­ce­nia apli­ka­cji. Tym razem przed­sta­wię te, któ­re uła­twia­ją mi poru­sza­nie się w tere­nie - tym bar­dziej i mniej zna­nym… Będzie coś dla „miesz­czu­cha”, któ­ry musi odna­leźć się w miej­skiej dżun­gli, jak i dla odkryw­cy „nowych lądów”… :-)

Czytaj dalej

Standard
Sprzęt

Internet mobilny na urządzeniach bez slotu na kartę SIM (aero2)

Od jakie­goś cza­su mam na swój uży­tek tablet Sony Xperia Tablet Z, nie­ste­ty w wer­sji bez slo­tu na kar­tę SIM, ale o jego przy­dat­no­ści prze­ko­na­łam się dopie­ro po jakimś cza­sie… Tu moja rada na przy­szłość dla kupu­ją­cych tego typu urzą­dze­nia: parę razy w trak­cie korzy­sta­nia z Zetki doświad­czy­łam, że jak już się kupu­je tablet, to ten moduł też trze­ba brać pod uwa­gę, zwłasz­cza jeśli zamie­rza się korzy­stać z inter­ne­tu w tere­nie, a i tak ten zamiar cza­sem cięż­ko prze­wi­dzieć.

Czytaj dalej

Standard