Programy komputerowe

Jak dodać skrót profilu Chrome do paska zadań w Windows 10?

Postanowiłam podzie­lić się drob­ną pora­dą uspraw­nia­ją­cą korzy­sta­nie z mojej ulu­bio­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej - Chrome. Mam w niej zało­żo­ne kil­ka pro­fi­li (m.in. pro­fil pry­wat­ny i służ­bo­wy), lecz stan­dar­do­wo skrót do prze­glą­dar­ki jest „nie­sper­so­na­li­zo­wa­ny” i otwie­ra prze­glą­dar­kę z pro­fi­lem z któ­re­go ostat­nio korzy­sta­li­śmy, a jeśli to nie jest ten, któ­ry aktu­al­nie potrze­bu­je­my, to trze­ba się ręcz­nie prze­łą­czyć na odpo­wied­ni. Rozwiązanie tej małej nie­do­god­no­ści jest napraw­dę pro­ste!

Skróty Chrome w menu start

Skróty Chrome w menu start, czy­li o czym mowa

To teraz szybciutko do roboty.

Będąc na pro­fi­lu, do któ­re­go skrót chce­my utwo­rzyć otwie­ra­my kar­tę Chrome z Ustawieniami > Osoby.

Ustawienia Chrome

Ustawienia Chrome

Następnie zazna­cza­my „Pokaż skrót na pul­pi­cie”.

Pokaż skrót na pulpicie

Pokaż skrót na pul­pi­cie

Teraz już tyl­ko od nas zale­ży co dalej… Możemy zosta­wić skrót na pul­pi­cie, ja jed­nak pre­fe­ru­ję przy­pi­na­nie ich na pasku zadań albo w obsza­rze star­to­wym Windowsa, a następ­nie usu­wam z pul­pi­tu, co zresz­tą chy­ba widać po moim pul­pi­cie. ;)

Przypinanie skrótu

Przypinanie skró­tu

PS. Jeśli cho­dzi o tape­tę, to jest ona połą­cze­niem gra­fik autor­stwa Manuchi, któ­re­go talen­tem jestem zauro­czo­na. ♥♥♥

Standard

Dodaj komentarz