Sprzęt

Śledzący fan­pa­ge tego blo­ga na Facebooku, na pew­no już wie­dzą, że od dwóch tygo­dni mam nową zaba­wecz­kę - w jed­nym z ostat­nich wpi­sów wspo­mnia­łam o tym, że chęt­nie się pozbę­dę moje­go HTC Desire Z na rzecz inne­go cacusz­ka… Zdecydowałam się w koń­cu na zakup tele­fo­nu bez pośred­nic­twa salo­nu fio­le­to­wej sie­ci Play (w któ­rej mam swój numer), a w zamian za to zna­czą­co obni­ży­łam swój abo­na­ment, któ­re­go i tak nie dawa­łam rady wyko­rzy­sty­wać…

LG 4X HD

LG 4X HD

W moich łap­kach jest teraz LG Swift 4X HD, zna­ny też pod nazwą LG Optimus 4X HD i jest napraw­dę ład­nie wyko­na­nym, sty­lo­wym gadże­tem. Wybrałam go w bia­łej kolo­ry­sty­ce, co nada­je mu moim zda­niem bar­dziej kobie­ce­go cha­rak­te­ru.

Warto zazna­czyć, że opi­sy­wa­ny w poprzed­nim wpi­sie pro­gram tym­cza­so­wo wylą­do­wał w moim przy­pad­ku w pocze­kal­ni, bo LG ma już swo­ją wbu­do­wa­ną apli­ka­cję do robie­nia zrzu­tów ekra­no­wych, zwa­ną QUICKMEMO™. Stwierdziłam jed­nak, że nie każ­dy pro­du­cent pomy­ślał o takiej wbu­do­wa­nej funk­cji, a może ktoś z moich czy­tel­ni­ków poszu­ki­wał już podob­nej apli­ka­cji…

Nowa zabaweczka… :)

Notatka na marginesie

Dodaj komentarz