Programy komputerowe

Jak dodać znajomego w Spotify bez facebooka?

Któż nie zna ser­wi­su muzycz­ne­go Spotify? Niestety nie zauwa­ży­łam w nim tra­dy­cyj­ne­go wyszu­ki­wa­nia zna­jo­mych, a poja­wi­ła się u mnie ostat­nio potrze­ba doda­nia zna­jo­mej, któ­ra nie ma połą­czo­ne­go kon­ta z face­bo­okiem… Chciałam jed­nak podzie­lić się z nią zna­le­zio­ną muzy­ką, więc szyb­ko się nie pod­da­łam i… zna­la­złam roz­wią­za­nie!

Jeśli zna­my nick takiej oso­by wystar­czy w polu wyszu­ki­wa­nia wpi­sać:

spotify:user:login_znajomego

np. spotify:user:1176496953 (moje sta­re Spotify, moja nowa nazwa użyt­kow­ni­ka to redhot­ka) i naci­snąć Enter.

Spotify - wyszukiwanie

Spotify - wyszu­ki­wa­nie

W wyni­ku takie­go zapy­ta­nia otrzy­ma­my publicz­ny pro­fil tej oso­by i będzie­my mogli dodać ją do obser­wo­wa­nych. :)

Spotify - profil publiczny użytkownika

Spotify - pro­fil publicz­ny użyt­kow­ni­ka

Na powyż­szym scre­enie nie widać przy­ci­sku „obser­wuj”, ponie­waż robi­łam go z moje­go kon­ta… :]

Standard

2 komentarze do wpisu “Jak dodać znajomego w Spotify bez facebooka?

    • Niestety cier­pię na wiecz­ny brak cza­su… :-(
      Ja do tej pory mało korzy­sta­łam z tego typu ser­wi­sów, ale odkąd pomógł mi zna­leźć parę faj­nych nowych nagrań, posta­no­wi­łam dać mu szan­sę. ;-)

Dodaj komentarz