Sprzęt

Internet mobilny na urządzeniach bez slotu na kartę SIM (aero2)

Od jakie­goś cza­su mam na swój uży­tek tablet Sony Xperia Tablet Z, nie­ste­ty w wer­sji bez slo­tu na kar­tę SIM, ale o jego przy­dat­no­ści prze­ko­na­łam się dopie­ro po jakimś cza­sie… Tu moja rada na przy­szłość dla kupu­ją­cych tego typu urzą­dze­nia: parę razy w trak­cie korzy­sta­nia z Zetki doświad­czy­łam, że jak już się kupu­je tablet, to ten moduł też trze­ba brać pod uwa­gę, zwłasz­cza jeśli zamie­rza się korzy­stać z inter­ne­tu w tere­nie, a i tak ten zamiar cza­sem cięż­ko prze­wi­dzieć.

W skró­cie napi­szę tak: jeśli liczysz na korzy­sta­nie z same­go WiFi to możesz się po pro­stu prze­li­czyć…

Umiesz liczyć, licz na sie­bie”

powie­dział kal­ku­la­tor do kasy fiskal­nej. :-)

W naszym kra­ju WiFi to jesz­cze nie stan­dard, a nawet jeśli już tako­wą publicz­ną sieć znaj­dzie­my, to przej­rzeć cokol­wiek przez nią, to jakiś dra­mat - zazwy­czaj połą­cze­nie jest co chwi­la zry­wa­ne lub jest prze­ra­ża­ją­co wol­ne!
Na nic się też nie zda wybie­ra­nie urzą­dze­nia z tzw. obsłu­gą USB OTG (dzię­ki cze­mu będzie moż­na pod­łą­czyć do nie­go zewnętrz­ną pamięć na USB, a co waż­niej­sze i na co liczy­łam - modem mobil­ny). Nie ma bowiem gwa­ran­cji, że to będzie razem dzia­łać - Sony taki port ma, spe­cjal­nie zwra­ca­łam na to uwa­gę, nie­ste­ty moje­go mode­mu nie wykry­wa (nie wiem jak inne mode­le), co napraw­dę mnie wku­rzy­ło, bio­rąc pod uwa­gę jego cenę…

W pew­nym momen­cie zda­łam się tyl­ko na Hotspot z moje­go smart­fo­na, ale nadal nie chcia­łam się tak łatwo pod­dać i szu­ka­łam inne­go roz­wią­za­nia, by jed­nak móc korzy­stać z bez­płat­ne­go inter­ne­tu mobil­ne­go jaki ofe­ru­je aero2, bo w koń­cu po coś te kar­tę mam… Na szczę­ście - UDAŁO SIĘ!

Co będzie nam potrzebne:

 • inter­net mobil­ny, czy­li oczy­wi­ście kar­ta SIM, w moim przy­pad­ku, jak już pisa­łam będzie to aero2 Logo aero2
 • bez­prze­wo­do­wy modem 3G/4G na złą­czu USB, współ­pra­cu­ją­cy z naszą kar­tą: w moim przy­pad­ku Huawei E3131 zaku­pio­ny w salo­nie fio­le­to­wej sie­ci w ofer­cie na kar­tę za 109,- PLN Huawei E3131
 • bez­prze­wo­do­wy router 3G Wi-Fi (mój kupio­ny na ebay za ok 12$ z dar­mo­wą wysył­ką do Polski - prze­sył­ka z Hong Kongu idzie ok. mie­sią­ca, nie­cier­pli­wych odsy­łam do AlleDrogo ^^)3G WiFi Router

Cały zestaw nale­ży połą­czyć ze sobą - kar­tę SIM wkła­da­my do mode­mu, ten pod­łą­cza­my do route­ra poprzez wtyk USB i uru­cha­mia­my go.

Instrukcja krok po kroku

Na wstę­pie nale­ży połą­czyć się z sie­cią WiFi nasze­go mobil­ne­go route­ra - dane o nazwie sie­ci i ewen­tu­al­nym haśle WiFi dostar­cza­ne są razem ze sprzę­tem (w tym miej­scu pomi­nę­łam instruk­cję obraz­ko­wą krok po kro­ku dla łącze­nia się z sie­cią WiFi - zało­ży­łam, że w więk­szość ludzi czy­ta­ją­cych ten porad­nik ma ten krok opa­no­wa­ny - jeśli się mylę i potrze­bu­jesz pomo­cy to daj znać w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem).

Logowanie

Do menu kon­fi­gu­ru­ją­ce­go route­ra wcho­dzi­my poprzez adres: 192.168.169.1 któ­ry wpi­su­je­my w pole adre­su prze­glą­dar­ki (tam gdzie nor­mal­nie wid­nie­je adres witry­ny, np. www.hakerwspodnicy.pl). Menu to może róż­nić się od moje­go - zależ­ne jest ono od pro­du­cen­ta sprzę­tu.

3g_router-menu

Klikamy login i logu­je­my się (domyśl­ne hasło route­ra to zazwy­czaj admin). Po zalo­go­wa­niu wyświe­tli się menu głów­ne (u mnie są to pod­sta­wo­we infor­ma­cje o trwa­ją­cym połą­cze­niu):

3g_router-home

Zmiana hasła do zarządzania routerem

Hasło do logo­wa­nia do usta­wień route­ra war­to zmie­nić, by nikt inny nie mógł w nich grze­bać bez naszej wie­dzy. Z gór­ne­go menu wybie­ra­my:

3g_router-admin_menu

Następnie usta­wia­my nowe hasło (1) i kli­ka­my zasto­suj, czy­li z angiel­skie­go „Apply” (2):

3g_router-admin

Zmiana hasła do sieci WiFi

W dru­giej kolej­no­ści zmie­nia­my hasło do naszej sie­ci WiFi udo­stęp­nia­nej przez router, by żad­na przy­pad­ko­wa oso­ba (np. sie­dzą­ca obok nas w kawiar­ni) nie mogła połą­czyć się z naszą sie­cią. Z menu wybie­ra­my:

3g_router-wifi_menu

I kon­fi­gu­ru­je­my usta­wie­nia dla naszej sie­ci. Samo WiFi jest już włą­czo­ne (1), może­my zmie­nić nazwę sie­ci (2) i w kolej­nym polu nadać jej swo­je hasło (3). Całość zapi­su­je­my (4):

3g_router-wifi

Konfiguracja połączenia 3G

Następnie prze­cho­dzi­my już do kon­fi­gu­ra­cji połą­cze­nia 3G, czy­li w moim przy­pad­ku aero2. Z menu wybie­ra­my: 3g_router-wan_menu

I kolej­no: jako typ połą­cze­nia wybie­ra­my 3G (1), usta­wia­my pod­trzy­my­wa­nie aktu­al­ne­go połą­cze­nia (2) i wpro­wa­dza­my dane dostę­po­we naszej sie­ci (3) - w przy­pad­ku aero2 są to: APN o nazwie „dar­mo­wy”, a wybie­ra­ny numer to *99#, pola z nazwą użyt­kow­ni­ka i hasłem w przy­pad­ku tej sie­ci pozo­sta­wia­my puste. Na koniec oczy­wi­ście trze­ba wpro­wa­dzo­ne zmia­ny zapi­sać (4):

3g_router-wanPodsumowanie, czyli liczą się efekty!

To wszyst­ko! Aero2 oczy­wi­ście demo­nem pręd­ko­ści nie jest, ale połą­cze­nie jest za to sta­bil­ne (nie zry­wa). aero2

Powodzenia!


Aktualizacja routera

Mój router od nowo­ści posia­dał tro­chę inny inter­fejs niż pre­zen­to­wa­ny na zrzu­tach powy­żej. Niestety zmu­szo­na byłam poszu­kać jakie­goś inne­go fir­me­wa­re do nie­go (dla­te­go też tak dużo cza­su minę­ło od zapo­wie­dzi tego tek­stu na face­bo­oku do jego publi­ka­cji), ponie­waż w sta­rym opro­gra­mo­wa­niu w usta­wie­niach WAN moż­na było usta­wić tyl­ko jed­ne­go z trzech chiń­skich ope­ra­to­rów sie­ci komór­ko­wej. Co praw­da jeden z nich miał numer dostę­po­wy *99#, ale router nie zapa­mię­ty­wał zmian w nazwie APN - cały czas powra­ca­ła nazwa domyśl­ne­go „chiń­czy­ka”. Przez chwi­lę takie usta­wie­nie nawet u mnie dzia­ła­ło (stąd okrzyk rado­ści we wspo­mnia­nym już wpi­sie na fb), więc zawsze moż­na spró­bo­wać jak będzie u Ciebie. Niestety zło­śli­wość rze­czy mar­twych, to sta­ra i nadal aktu­al­na praw­da - z nie­zna­nych przy­czyn w póź­niej­szym cza­sie nie mogłam połą­czyć się za pomo­cą tych usta­wień z aero2, więc wal­ka tak napraw­dę dopie­ro się roz­po­czę­ła…

Do rzeczy…

Nieznany był mi pro­du­cent route­ra, więc poszu­ka­łam podob­nie wyglą­da­ją­ce­go w sie­ci i padło na HAME A1, a sam fir­me­wa­re zna­la­złam na zagra­nicz­nym blo­gu dcstricks.blogspot.com (pierw­szy link we wpi­sie), ale na wszel­ki wypa­dek zamiesz­czam go też u sie­bie, by nie było sytu­acji, że wpis jest w sie­ci, a link do opro­gra­mo­wa­nia wygasł…

Opisane poni­żej czyn­no­ści wyko­nu­jesz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Nie odpo­wia­dam za szko­dy spo­wo­do­wa­ne wyko­rzy­sta­niem infor­ma­cji zawar­tych w tym porad­ni­ku.

Oprogramowanie route­ra aktu­ali­zu­je­my wybie­ra­jąc z menu:

3g_router-admin2_menu

Wgrywamy wcze­śniej wypa­ko­wa­ny z pobra­ne­go archi­wum plik o roz­sze­rze­niu bin (1) i kli­ka­my zasto­suj (2). UWAGA: Proces aktu­ali­za­cji zazwy­czaj tro­chę trwa, więc war­to uzbro­ić się w cier­pli­wość!

3g_router-admin2 Po popraw­nej aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia i ponow­nym uru­cho­mie­niu urzą­dze­nia, któ­re nastą­pi auto­ma­tycz­nie, nale­ży wyko­nać wszyst­kie kro­ki kon­fi­gu­ra­cyj­ne ponow­nie i moż­na w koń­cu ode­tchnąć z ulgą i cie­szyć się mobil­nym inter­ne­tem dosłow­nie WSZĘDZIE, oby tyl­ko był zasięg - cze­go Tobie i sobie życzę… :)

Standard

14 komentarzy do wpisu “Internet mobilny na urządzeniach bez slotu na kartę SIM (aero2)

  • Zapewne pro­ściej, ale ja już modem mia­łam kupio­ny dużo wcze­śniej - korzy­sta­łam cza­sem z Aero na lap­to­pie. Nadal pre­fe­ru­ję same­go „gwizd­ka” jeśli cho­dzi o kom­pa.

 1. Tomasz mówi:

  Hej! Mam takie pyta­nie odno­śnie wła­śnie takie­go zasto­so­wa­nia z Aero2. Jak wia­do­mo, od cza­su wpro­wa­dze­nia capt­cha w Aero2 nale­ży zre­star­to­wać połą­cze­nie. Czy ten modem posia­da taką funk­cję auto­ma­tycz­ne­go restar­tu połą­cze­nia po wpi­sa­niu kodu?
  Pozdrawiam i z góry dzię­ku­je za odpo­wiedz. ;)

  • Witam, od jakie­goś cza­su Aero2 wpro­wa­dzi­ło kod capt­cha. Czy po połą­cze­niu wpi­su­je Pan kod upraw­nia­ją­cy do 1-godzin­ne­go korzy­sta­nia? Po jego wpi­sa­niu połą­cze­nie powin­no być zre­se­to­wa­ne. Może to tu leży pro­blem.

 2. Mario mówi:

  Dziękuję za odpo­wiedź łączy mnie róż­nie raz na dosłow­nie sekun­dę raz na dluz­szy czas myślę że cos robię źle z kon­fi­gu­ra­cją jesz­cze jest po chiń­sku Proszę mi powie­dzieć jak zna­leźć firm­wa­re wgry­wam ten co Pani poda­ła dzia­la przez dłuż­szą chwi­lę i pozniej muszę wgry­wać ponow­nie moze potrzeb­ny now­szy. Pozdrawiam

  • Po wgra­niu Firmware nie ma Pan języ­ka angiel­skie­go? Nie wiem co może być przy­czy­ną takich pro­ble­mów i cięż­ko to zdia­gno­zo­wać na odle­głość… Czy bate­ria jest nała­do­wa­na do peł­na?
   Firmware szu­ka­łam tak jak napi­sa­ne jest we wpi­sie - nazwa mode­lu + firm­wa­re, tro­chę jed­nak to trwa­ło, dla­te­go dałam lin­ki.

 3. Mario mówi:

  Proszę mi powie­dzieć co wpi­sać w kon­fi­gu­ra­cję jeze­li bym chcial route­ra wyko­rzy­stac do inter­ne­tu z oran­ge? Pozdrawiam

Dodaj komentarz