Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Roladki to kolej­ny bar­dzo pro­sty w wyko­na­niu prze­pis, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny. Jak wia­do­mo cia­sto fran­cu­skie moż­na spo­ży­wać z dodat­ka­mi na słod­ko, bądź na sło­no / ostro. Dziś zachę­cam do spró­bo­wa­nia tej dru­giej wer­sji. :-)

Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Składniki:

  • 1 pacz­ka (275 g) goto­we­go cia­sta fran­cu­skie­go (w moim przy­pad­ku z Lidla - Linessa)
  • 15 dag sera żół­te­go
  • 10 dag szyn­ki (ja uży­łam kon­ser­wo­wej w pla­strach)
  • ket­chup
  • sól mor­ska
  • pieprz czar­ny

Ciasto fran­cu­skie (bez­po­śred­nio wyję­te z lodów­ki) sma­ru­je­my cien­ko ket­chu­pem, dopra­wia­my solą i pie­przem. Wędlinę kro­imy w pasecz­ki i ukła­da­my na całym cie­ście, następ­nie posy­pu­je­my star­tym żół­tym serem.

Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Całość zwi­ja­my w jak naj­cia­śniej­szy rulon, wg dłuż­szej kra­wę­dzi, zawi­ja­my w papier i wkła­da­my na ok. 15 min. do zamra­żal­ni­ka, by cia­sto łatwiej dawa­ło się pokro­ić. Piekarnik nasta­wia­my na 200ºC.

Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Lekko zmro­żo­ne cia­sto wyj­mu­je­my z zamra­żal­ni­ka i kro­imy na 2 cm kawał­ki. Układamy na blasz­ce wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia wkła­da­my do pie­kar­ni­ka na ok. 20 minut - do zaru­mie­nie­nia się cia­sta.

Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Można poda­wać na cie­pło lub na zim­no.

Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Standard

2 komentarze do wpisu “Roladki z ciasta francuskiego z szynką i serem

Dodaj komentarz