Pizza z salami

Przepis na cia­sto na piz­zę pocho­dzi z nr 9-ego ale pycho­ty! Jest to raczej cia­sto prze­zna­czo­ne na cien­ki chru­pią­cy spód. Pizza wyszła napraw­dę smacz­na, pozo­sta­je nam lek­kie popra­co­wa­nie nad jej wyglą­dem. :-) Z poda­nych pro­por­cji wycho­dzą dwie piz­ze, każ­da spo­koj­nie wystar­czy na 2 oso­by.

Pizza z salami

Składniki:

Na ciasto:

 • 20 dag mąki pszen­nej
 • 1 i 1/2 dag droż­dży
 • 1/2 pła­skiej łyżecz­ki cukru
 • 1/2 szklan­ki cie­płej wody
 • 1/2 łyżecz­ki soli
 • 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek

Dodatki:

 • 2 łyż­ki kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go
 • 1 kul­ka sera moz­za­rel­la
 • 10 dag twar­de­go sera
 • 22 pla­ster­ki sala­mi
 • 1 mała cebu­la
 • sól mor­ska
 • pieprz czar­ny
 • suszo­ne ore­ga­no
 • czo­snek gra­nu­lo­wa­ny (lub 1 ząbek świe­że­go)

Ogrzane do tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej droż­dże pokru­szyć do miski, dosy­pać cukier, wlać 1/3 wody i wsy­pać 1 łyż­kę mąki. Całość lek­ko wymie­szać i odsta­wić w cie­płe miej­sce na oko­ło 15 minut, aż droż­dże zaczną się pie­nić.
Do spie­nio­nych droż­dży wsy­pać prze­sia­ną mąkę, sól, wlać oli­wę z oli­wek i resz­tę wody. Wymieszać skład­ni­ki ręką, aż dokład­nie się połą­czą. Formujemy z cia­sta kulę i wyra­bia­my przez kil­ka­na­ście minut, następ­nie przy­kry­wa­my ście­recz­ką i odsta­wia­my w cie­płe miej­sce na oko­ło godzi­nę, aż cia­sto podwoi swo­ją obję­tość.
W cza­sie gdy cia­sto rośnie przy­go­to­wu­je­my resz­tę skład­ni­ków. Koncentrat pomi­do­ro­wy mie­sza­my z solą mor­ską, czar­nym pie­przem, czosn­kiem i ore­ga­no (ilo­ści wg wła­sne­go sma­ku). Twardy żół­ty ser ście­ra­my na tar­ce o dużych oczkach, moz­za­rel­lę kro­imy w pla­stry, a cebu­lę w pla­ster­ki - oddzie­la­my następ­nie poje­dyn­cze krąż­ki.
Piekarnik nagrze­wa­my do 200ºC. Wyrośnięte cia­sto dzie­li­my na dwie czę­ści i roz­wał­ko­wu­je­my na posy­pa­nym mąką bla­cie. Bezpośrednio na cie­ście roz­sma­ro­wu­je­my kon­cen­trat pomi­do­ro­wy z przy­pra­wa­mi, następ­nie ukła­da­my krąż­ki cebu­li, moz­za­rel­lę w pla­strach, sala­mi, posy­pu­je­my dodat­ko­wo ore­ga­no, na koniec posy­pu­je­my star­tym serem. Pizze pie­cze­my ok. 20 minut.

Pizza z salami

Pizza z salami

Pizza z salami

Standard

2 komentarze do wpisu “Pizza z salami

Dodaj komentarz