Muffinki czekoladowe

Banalne przy­go­to­wa­nie, chwi­la pie­cze­nia, a miny gości - bez­cen­ne! Polecam - są moc­no cze­ko­la­do­we, ale nie za słod­kie…

Muffinki czekoladowe

Składniki na 12 muffinów:

  • 2 szkl. mąki pszen­nej
  • 1/2 szkl. cukru
  • 2 moc­no czu­ba­te łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • 1/2 szkl. ole­ju
  • 1 jaj­ko
  • 1 szkl. mle­ka
  • tablicz­ka gorz­kiej cze­ko­la­dy
  • 2 czu­ba­te łyż­ki kakao

W jed­nej misecz­ce dokład­nie mie­sza­my mąkę, pro­szek do pie­cze­nia i kakao. W dru­giej mle­ko, olej, jaj­ko i cukier. Następnie płyn­ne skład­ni­ki doda­je­my do suchych i mie­sza­my łyż­ką, tyl­ko do dobre­go połą­cze­nia skład­ni­ków - ręcz­nie, bez mik­se­ra - zbyt dłu­gi „mal­tre­to­wa­nie” cia­sta poskut­ku­je nie wyro­śnię­ciem muf­fi­nek. Na koniec do masy dokła­da­my cze­ko­la­dę pokro­jo­ną w nie za drob­ną kostecz­kę.
Wykładamy do fore­mek i wkła­da­my do nagrza­ne­go do 200ºC pie­kar­ni­ka (waż­ne by babecz­ki od przy­go­to­wa­nia masy jak naj­szyb­ciej wylą­do­wa­ły w pie­kar­ni­ku). Pieczemy ok. 10-15 min, sta­ra­my się jak naj­mniej otwie­rać pie­kar­nik pod­czas pie­cze­nia, by utrzy­mać w nim sta­łą, wyso­ką tem­pe­ra­tu­rę.

Zdjęcie bez lampy błyskowej

Zdjęcie bez lam­py bły­sko­wej

Zdjęcie z lampą błyskową

Zdjęcie z lam­pą bły­sko­wą

Standard

2 komentarze do wpisu “Muffinki czekoladowe

Dodaj komentarz