Babeczki pomarańczowe

Przepis wzię­łam z nr 8-ego ale pycho­ty! Babeczki bar­dzo ład­nie pre­zen­to­wa­ły się na zdję­ciu, co mnie zachę­ci­ło do spró­bo­wa­nia i przy oka­zji wyko­rzy­sta­nia for­my z tego same­go nume­ru… :)

Babeczki pomarańczowe

Składniki:

Na 6 babeczek:

 • 17 dag mąki pszen­nej tor­to­wej
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
 • 7 dag cukru
 • szczyp­ta soli
 • 1 poma­rań­cza
 • 1/2 opa­ko­wa­nia cukru wani­li­no­we­go
 • 1/3 łyżecz­ki cyna­mo­nu
 • 1 duże jaj­ko
 • 120 ml kefi­ru
 • 6 dag masła

Do dekoracji:

 • 1 poma­rań­cza
 • 2/3 szklan­ki cukru
 • 2 łyż­ki cukru pudru

Dekoracja:

Pomarańcze pokro­ić w pla­stry, a te w ćwiart­ki. Do ron­dla (naj­le­piej o sze­ro­kim dnie), wsy­pać cukier, dodać szklan­kę wody i zago­to­wać. Gdy cukier roz­pu­ści się wrzu­cić poma­rań­cze i pozo­sta­wić na wol­nym ogniu oko­ło godzi­ny, aż woda wypa­ru­je, a owo­ce sta­ną się szkli­ste.

Babeczki:

Do mąki doda­je­my prze­sia­ny pro­szek do pie­cze­nia, mie­sza­my z cukrem, solą oraz cukrem wani­li­no­wym i cyna­mo­nem. Na drob­nej tar­ce ście­ra­my skór­kę z 1 mniej­szej poma­rań­czy i doda­je­my do mie­szan­ki z mąką.

W oddziel­nym naczy­niu roz­mie­szać jaj­ko z kefi­rem oraz roz­to­pio­nym i prze­stu­dzo­nym masłem. Wlać masę do mąki z dodat­ka­mi. Mieszać deli­kat­nie, tak aby wszyst­kie skład­ni­ki się połą­czy­ły, ale żeby masa pozo­sta­ła lek­ko grud­ko­wa­ta.

Masę wyło­żyć do fore­mek na wyso­kość ok 5 mm od brze­gu. Piec w nagrza­nym do 200ºC pie­kar­ni­ku przez oko­ło 20 minut, aż wierzch cia­sta się zaru­mie­ni. Po wyję­ciu z pie­kar­ni­ka babecz­ki zosta­wić na 10 minut do osty­gnię­cia, następ­nie wyjąć z for­my i posy­pać cukrem pudrem oraz przy­ozdo­bić przy­go­to­wa­ny­mi poma­rań­cza­mi.

Resztę poma­rań­czy moż­na prze­cho­wy­wać w sło­icz­ku.

Babeczki pomarańczowe

Babeczki pomarańczowe

Standard

2 komentarze do wpisu “Babeczki pomarańczowe

 1. Barbara mówi:

  Skusiłam się na te babecz­ki i wyszły prze­pysz­ne :) cia­sto po wymie­sza­niu jest bar­dzo gęste i cięż­kie, ale po upie­cze­niu babecz­ki mają świet­ną kon­sy­sten­cję i duże pęche­rzy­ki powie­trza w środ­ku, POLECAM

Dodaj komentarz