Tort kawowy

Tort ten był robio­ny przez moich rodzi­ców na jed­ne z moich uro­dzin - masa pra­cy w nie­go wło­żo­na jest tak napraw­dę naj­lep­szym pre­zen­tem. Przysmak raczej dla doro­słych ze wzglę­du na znaj­du­ją­cą się w nim kawę i spi­ry­tus… :) Niestety jak już wspo­mnia­łam - tym razem jest to coś bar­dziej pra­co­chłon­ne­go.

Tort kawowy

Łączny czas przy­go­to­wa­nia: ok 2,5 godzi­ny.

Ciasto:

  • 1 szklan­ka mąki pszen­nej tor­to­wej
  • 1 szklan­ka mąki kar­to­fla­nej
  • 1 szklan­ka cukru
  • 2 jaj­ka
  • masło roślin­ne

Masło nale­ży roz­pu­ścić i ostu­dzić. Wszystkie skład­ni­ki mik­suj­my w mik­se­rze - kon­sy­sten­cja masy jest pół-płyn­na. Do pie­cze­nia plac­ków przy­da­dzą Nam się 2 tor­tow­ni­ce o tej samej śred­ni­cy. Tortownicę wykła­da­my papie­rem do pie­cze­nia, ale „od zewnątrz” (co widać na zdję­ciu) i nakła­da­my na nią nie­wiel­ką ilość cia­sta, po czym naj­le­piej roz­pro­wa­dza­my rów­no dużym nożem - goto­we, upie­czo­ne plac­ki mają ok. 5 mm gru­bo­ści. Wstawiamy do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka (180-190ºC) na ok. 10 minut.

Wypiekanie ciasta

Wypiekanie cia­sta

Gotowe placki

Gotowe plac­ki

Krem:

  • 6 jajek
  • 1 i 1/2 szklan­ki cukru
  • 1/2 kg masła roślin­ne­go
  • ok. 50 g kawy roz­pusz­czal­nej
  • 150 ml spi­ry­tu­su

Cała zaba­wa z kre­mem pole­ga na tym, że jaj­ka z cukrem nale­ży ubi­jać na parze, do takiej masy (cały czas trzy­ma­nej na parze) doda­je­my kawę (my uży­li­śmy Nescafe) - ilość kawy tak napraw­dę zale­ży od nasze­go indy­wi­du­al­ne­go gustu. To wszyst­ko trwa oko­ło 15 minut, póź­niej nale­ży przy­go­to­wa­ną masą ostu­dzić. W tym cza­sie ucie­ra­my masło. Po ostu­dze­niu pierw­szej masy doda­je­my ją por­cja­mi do utar­te­go masła, na koniec dole­wa­my spi­ry­tu­su (jego ilość rów­nież jest spra­wą indy­wi­du­al­ną).

Przygotowanie kremu

Przygotowanie kre­mu

Finalizacja:

Jak łatwo się pew­nie domy­śleć nale­ży kłaść po jed­nym plac­ku, sma­ro­wać go kre­mem, przy­kryć następ­nym plac­kiem, posma­ro­wać, itd.

Smarowanie warstw

Smarowanie warstw

Sam tort moż­na jesz­cze ude­ko­ro­wać, np. suszo­ny­mi owo­ca­mi - w naszym przy­pad­ku były to wiśnie… oraz dodat­ko­wo płat­ki cze­ko­la­do­we widocz­ne na zdję­ciu począt­ko­wym…

Dekorowanie

Dekorowanie

Na koniec życzę powo­dze­nia i smacz­ne­go… :)

Standard

Dodaj komentarz