Szybka chińszczyzna

Chińszczyznę w tym wyda­niu nauczy­łam się robić od mamy. Pasuje mi jej smak, a samo przy­go­to­wa­nie nie jest trud­ne i nie zaj­mu­je wie­le cza­su.

Szybka chińszczyzna

Składniki:

  • 2 opa­ko­wa­nia mie­szan­ki warzyw­nej chiń­skiej (uży­łam BONDUELLE China Mix, w któ­rej skład wcho­dzą: kieł­ki faso­li mung, mar­chew, papry­ka czer­wo­na, por, grzy­by chiń­skie mun, kieł­ki bam­bu­sa)
  • dodat­ko­wo 3/4 szklan­ki grzy­bów chiń­skich mun (suszo­ne trze­ba wcze­śniej namo­czyć w wodzie - naj­le­piej z rana, parę godzin przed przy­go­to­wa­niem całe­go dania)
  • 100 g maka­ro­nu ryżo­we­go (nit­ki)
  • 1 podwój­na pierś z kur­cza­ka
  • sos sojo­wy słod­ki
  • sos chi­li słod­ki
  • sól, pieprz cay­ene, pieprz zio­ło­wy, cur­ry, przy­pra­wa do kur­cza­ka pięć sma­ków

Piersi z kur­cza­ka myje­my, kro­imy w nie za dużą kost­kę, soli­my i posy­pu­je­my przy­pra­wą cur­ry - odsta­wia­my na bok.
W śred­nim garn­ku wsta­wia­my oso­lo­ną wodę na maka­ron. Po jej zago­to­wa­niu wyłą­cza­my gaz i wrzu­ca­my pokru­szo­ny maka­ron i przy­kry­wa­my. Czas zapa­rza­nia zale­ży od tego jak mięk­ki chce­my uzy­skać maka­ron. Bo jego przy­go­to­wa­niu odsta­wia­my go na sit­ko, by ociekł z nad­mia­ru wody.
Mieszankę chiń­ską pod­sma­ża­my w woku, doda­je­my do niej dodat­ko­wo pokro­jo­ne w cien­kie paski grzyb­ki mun. Gdy warzy­wa nabio­rą mięk­ko­ści soli­my całość, a na oddziel­nej patel­ni pod­sma­ża­my przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej kur­cza­ka. Gdy z warzyw odpa­ru­je woda dopra­wia­my je do wła­sne­go sma­ku pie­przem cay­ene, pie­przem zio­ło­wym, przy­pra­wą do kur­cza­ka pięć sma­ków, na koniec doda­je­my sos sojo­wy oraz sos chi­li i dokład­nie wszyst­ko mie­sza­my. Nie poda­ję ilo­ści ponie­waż sama robię wszyst­ko „na oko” wg wła­sne­go sma­ku. Gdy całość się dobrze „prze­gry­zie” doda­je­my do warzyw maka­ron i kur­cza­ka i ponow­nie dokład­nie mie­sza­my.

Szybka chińszczyzna

Szybka chińszczyzna

Szybka chińszczyzna

Szybka chińszczyzna

Szybka chińszczyzna

Standard

Dodaj komentarz