Szparagi zapiekane w folii

Nigdy nie pró­bo­wa­łam szpa­ra­gów i posta­no­wi­łam to wresz­cie zmie­nić. Kupiłam nawet dwa pęcz­ki - jeden bia­łych i jeden zie­lo­nych, ponie­waż jestem cie­ka­wa czy jest jakaś róż­ni­ca w sma­ku pomię­dzy nimi. Jeśli cho­dzi o moje pierw­sze wra­że­nia… to nie­ste­ty chy­ba nie będzie moje ulu­bio­ne warzy­wo (na razie pró­bo­wa­łam zie­lo­ne). W szpa­ra­gach nie wyczu­wam jakie­goś cha­rak­te­ry­stycz­ne­go sma­ku, któ­ry miał by mnie zatrzy­mać na dłu­żej, ale może po pro­stu je źle przy­rzą­dzi­łam…

Szparagi zapiekane w folii

Składniki:

  • pęczek szpa­ra­gów bia­łych lub zie­lo­nych (18 sztuk)
  • 6 pla­ster­ków szyn­ki wło­skiej
  • masło
  • sól

Szparagi myje­my, obie­ra­my (w przy­pad­ku bia­łych szpa­ra­gów), odci­na­my zdrew­nia­łe koń­ców­ki i osu­sza­my ręcz­ni­kiem papie­ro­wym. Trzy szpa­ra­gi zawi­ja­my w pla­ste­rek szyn­ki wło­skiej, „zawi­niąt­ko” kła­dzie­my następ­nie na przy­go­to­wa­ny pasek folii alu­mi­nio­wej (jeden pasek na 3 szpa­ra­gi), lek­ko soli­my, a tak­że na każ­dą por­cję doda­je­my ok. jed­ną łyżecz­kę masła i następ­nie zawi­ja­my w folię.
Pieczemy ok. 30 min. w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 180°C.

Szparagi zapiekane w folii

Szparagi zapiekane w folii

Szparagi zapiekane w folii

Standard

Dodaj komentarz