Szarlotka

Chyba każ­dy ma swój ulu­bio­ny prze­pis na szar­lot­kę, ja swój mam od mamy. Wychodzi ZAWSZE!

Szarlotka

Składniki:

  • 1 i 1/kg kwa­śnych jabłek
  • 4 szklan­ki mąki pszen­nej tor­to­wej
  • 1/2 szklan­ki cukru pudru
  • 1/2 pła­skiej łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • kost­ka mar­ga­ry­ny
  • 1-2 łyż­ki śmie­ta­ny
  • 2 żółt­ka
  • cyna­mon

Wszystkie skład­ni­ki zagnieść (oprócz jabłek i cyna­mo­nu :-) ). Więcej niż pół cia­sta zetrzeć na tar­ce (duże oczka) na blasz­kę wyło­żo­ną papie­rem do pie­cze­nia i zapiec przez ok. 15-20 min. w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180ºC. Następnie dodać jabł­ka - może to być wcze­śniej przy­go­to­wa­ny mus jabł­ko­wy, albo świe­że jabł­ka na któ­re mam dwa spo­so­by:

  1. pokro­jo­ne w pla­ster­ki uło­żo­ne na cie­ście uprzed­nio posy­pa­nym lek­ko kaszą man­ną i na koniec lek­ko posło­dzo­ne;
  2. star­te na tar­ce, odci­śnię­te z nad­mia­ru wody i dodat­ko­wo posło­dzo­ne.

Świeże jabł­ka pusz­cza­ją dużo soku, dla­te­go doda­wa­na jest kasza man­na, któ­ra wchło­nie jego część, dzię­ki cze­mu szar­lot­ka nie będzie zbyt mokra. Do jabłek moż­na dodać rów­nież cyna­mon. Na uło­żo­ne owo­ce wykła­da­my ubi­tą pia­nę z bia­łek, któ­ra zosta­ła z jajek doda­wa­nych do cia­sta (bia­łek nie sło­dzi­my) i na samą górę ście­ra­my resz­tę cia­sta. Całość wsa­dza­my z powro­tem do pie­kar­ni­ka na ok. 45 min.

Szarlotka

Standard

Dodaj komentarz