Proteinowa legumina

Proteinowa legu­mi­na to domo­wy wymysł z cza­sów, gdy pra­wie wszy­scy w rodzi­nie i zna­jo­mi odchu­dza­li się die­tą Protal (autor dr Pierre Dukan).
Po dotych­cza­so­wych wpi­sach na blo­gu może nie widać, że powin­nam bar­dziej liczyć kalo­rie, ale nie­ste­ty ponow­nie tak jest i po woli się za to z mężem zabie­ra­my… Baaardzo po woli…

Proteinowa legumina

Składniki:

  • 1 l maślan­ki (może być rów­nież zsia­dłe mle­ko, a tak­że waria­cje na temat, czy­li np. maślan­ka + jogurt, zsia­dłe mle­ko + jogurt)
  • ok. 150 ml mle­ka do roz­pusz­cze­nia żela­ty­ny
  • 6 łyżek żela­ty­ny - ilość na 1 l pły­nu
  • 6 łyże­czek sło­dzi­ka w prosz­ku (w zależ­no­ści od upodo­bań)
  • kil­ka kro­pli aro­ma­tu (zapach wg uzna­nia, ja posta­wi­łam tym razem na jago­do­wy)

Maślankę mik­su­je­my ze sło­dzi­kiem i aro­ma­tem. Odrobinę mle­ka gotu­je­my razem z żela­ty­ną, do momen­tu jej cał­ko­wi­te­go roz­pusz­cze­nia. Następnie wle­wa­my do masy - cały czas mik­su­jąc. Przelewamy do nie­zbyt głę­bo­kie­go naczy­nia, fore­mek lub mise­czek (uży­łam sili­ko­no­wych fore­mek muf­fi­nek i w kształ­cie gwiaz­dek). Dla uroz­ma­ice­nia moż­na dodać odro­bi­nę mro­żo­nych owo­ców - ja cza­sem doda­ję odro­bi­nę mie­szan­ki kom­po­to­wej, czy­li owo­ców nie za słod­kich…
Wstawiamy do lodów­ki i cze­ka­my aż stę­że­je.

Warto zazna­czyć, że smak legu­mi­ny zmie­ni się w zależ­no­ści od uży­tych prze­two­rów mlecz­nych. Zrobiona z maślan­ki sma­ku­je zupeł­nie ina­czej niż z zsia­dłe­go mle­ka z dodat­kiem jogur­tu - ma kon­sy­sten­cję Ptasiego Mleczka, jest o wie­le deli­kat­niej­sza i mniej sycą­ca. Ot taka pian­ka dla roz­ko­szy pod­nie­bie­nia… :)

Co się tyczy owo­ców w die­cie pro­te­ino­wej: nam mini­mal­na ich ilość nie prze­szka­dza­ła w chud­nię­ciu, a poma­ga­ła utrzy­mać die­tę… Gdyby spa­dek wagi się zatrzy­mał to pew­nie byśmy zaprze­sta­li sto­so­wa­nia owo­ców w legu­mi­nie.

Proteinowa legumina

Proteinowa legumina

Standard

Dodaj komentarz