Omlet w stylu hiszpańskim

Tradycyjny hisz­pań­ski omlet przy­go­to­wy­wa­ny jest jedy­nie z ziem­nia­ków, cebu­li i jajek - tanie danie, a do tego bar­dzo sycą­ce. W naszej wer­sji będzie tro­chę bar­dziej „boga­to” w skład­ni­ki.
Niestety moja wer­sja wyglą­dem mało przy­po­mi­na sam omlet - ze wzglę­du na to, że nie posia­dam pie­kar­ni­ka z gór­nym grza­niem i nie mam moż­li­wo­ści przy­piec tego dania od góry. Obracanie cało­ści na patel­ni oka­za­ło się czyn­no­ścią nie­moż­li­wą do wyko­na­nia… więc całość zosta­ła wymie­sza­na, by przy­piec wszyst­kie skład­ni­ki.

Omlet w stylu hiszpańskim

Składniki:

 • 400 g ziem­nia­ków
 • 1 pusz­ka kuku­ry­dzy
 • 4 łyż­ki ole­ju
 • 1 duża cebu­la
 • 3-4 ząb­ki czosn­ku
 • 6 dużych jajek
 • 4 łyż­ki suszo­nej natki pie­trusz­ki
 • 200 g chu­dej goto­wa­nej szyn­ki w pla­strach
 • 3 nie­wiel­kie pomi­do­ry (lub 6 pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych)
 • sól
 • pieprz czar­ny

Zagotować lek­ko oso­lo­ną wodę w dużym ron­dlu. Gdy woda się zago­tu­je wrzu­cić ziem­nia­ki pokro­jo­ne w cien­kie pla­ster­ki, gdy woda z powro­tem zacznie się goto­wać, zmniej­szyć ogień i pozo­sta­wić ziem­nia­ki na oko­ły 3 minu­ty - po tym cza­sie odce­dzić.
Na dużej patel­ni roz­grze­wa­my 2 łyż­ki ole­ju i na śred­nim ogniu sma­ży­my pokro­jo­ną w pla­ster­ki cebu­lę przez oko­ło 2 minu­ty, następ­nie doda­je­my do niej czo­snek prze­ci­śnię­ty przez pra­skę. Smażymy aż cebu­la się zeszkli, następ­nie doda­je­my kuku­ry­dzę (bez sosu) z pusz­ki i wcze­śniej pod­go­to­wa­ne ziem­nia­ki, aż te zmięk­ną. Zdejmujemy patel­nie z ognia.
Jajka lek­ko ubi­ja­my z natką, solą i pie­przem w dużej misce. Następnie doda­je­my goto­wa­ną szyn­kę pokro­jo­ną w drob­ne kawał­ki, pokro­jo­ne pomi­do­ry (jeśli kok­taj­lo­we, to wystar­czą ćwiart­ki) oraz ziem­nia­ki z dodat­ka­mi z patel­ni. Wszystko dokład­nie mie­sza­my.
Ponownie roz­grze­wa­my 2 łyż­ki ole­ju na patel­ni i rów­no­mier­nie roz­pro­wa­dza­my mie­szan­kę po dnie. Gdy spód omle­ta się przy­ru­mie­ni naj­le­piej wsta­wić patel­nie (z żaro­od­por­ną rącz­ką) do pie­kar­ni­ka z gór­nym grza­niem, do momen­tu przy­ru­mie­nie­nia góry i ścię­cia cało­ści, jeśli nie to moż­na spró­bo­wać prze­rzu­cić omlet na dru­gą stro­nę, ale ze wzglę­du na ilość skład­ni­ków jest to moc­no utrud­nio­ne - wte­dy pozo­sta­je wymie­sza­nie cało­ści.

Omlet w stylu hiszpańskim

Omlet w stylu hiszpańskim

Omlet w stylu hiszpańskim

Omlet w stylu hiszpańskim

Standard

Dodaj komentarz