Lasagne z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Tym razem zawę­dru­je­my do Kuchni Lidla, a kon­kret­nie do Pascala Brodnickiego… Po raz kolej­ny danie nie wyma­ga jakiś wiel­kich umie­jęt­no­ści kuli­nar­nych.
Przepis pocho­dzi ze stro­ny KuchniaLidla.pl, tam też moż­na obej­rzeć film z przy­go­to­wa­niem tej potra­wy. W moim przy­pad­ku ilość nie­któ­rych skład­ni­ków się zmie­ni­ła, dla uzy­ska­nia wg mnie lep­szej kon­sy­sten­cji potra­wy.

Lasagne z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Składniki:

Na sos boloński:

 • 1 cebu­la
 • 1/2 kg mię­sa mie­lo­ne­go z łopat­ki wie­przo­wej
 • 2 pusz­ki pomi­do­rów pelat­ti
 • 1 łyż­ka ziół pro­wan­sal­skich
 • 1 liść lau­ro­wy
 • oli­wa z oli­wek
 • do sma­ku: sól mor­ska, pieprz czar­ny

Na sos beszamelowy:

 • 50 g masła 82%
 • 50 g mąki pszen­nej typu 450
 • 450 ml mle­ka 3,2%
 • do sma­ku: gał­ka musz­ka­to­ło­wa, sól mor­ska, pieprz czar­ny

Dodatki:

 • 3 kul­ki moz­za­rel­li
 • maka­ron lasa­gne: 9 pła­tów
 • 1 sło­ik suszo­nych pomi­do­rów

Czas przy­go­to­wa­nia: 60 minut
Czas pie­cze­nia: ok. 30 minut w 200ºC

Sos boloński:

Na dnie garn­ka roz­grze­wa­my oli­wę z oli­wek i sma­ży­my cebu­lę pokro­jo­ną w kostecz­kę, do momen­tu, aż się zeszkli. Do zeszklo­nej cebu­li doda­je­my mię­so mie­lo­ne, sma­ży­my, cały czas mie­sza­jąc i pil­nu­jąc by mię­so się nie „poskle­ja­ło”. Do garn­ka doda­je­my naj­pierw sok z pomi­do­rów pelat­ti, same pomi­do­ry deli­kat­nie roz­gnia­ta­my i rów­nież wrzu­ca­my do garn­ka, następ­nie wrzu­ca­my liść lau­ro­wy, łyż­kę ziół pro­wan­sal­skich i pieprz. Całość czę­sto mie­sza­my drew­nia­ną łyż­ką, roz­drab­nia­jąc pomi­do­ry. Podgrzewamy i redu­ku­je­my sos (uwa­żam, że w prze­pi­sie Pascala tego bra­ku­je, przez co laza­nia ma for­mę „roz­le­wa­ją­cej się po tale­rzu”). Na koniec dopra­wia­my solą.

Sos beszamelowy:

W oddziel­nym garn­ku roz­grze­wa­my mle­ko. Na małej patel­ni roz­ta­pia­my masło. Do roz­to­pio­ne­go masła doda­je­my mąkę. Całość pod­grze­wa­my przez mniej wię­cej 2 minu­ty, cały czas mie­sza­jąc. Do gorą­ce­go mle­ka doda­je­my masę z masła i mąki. Za pomo­cą trze­pacz­ki mie­sza­my całość (w sosie nie może być gru­dek - moż­na sobie pomóc blen­de­rem). Garnek zdej­mu­je­my z ognia, doda­je­my gał­kę musz­ka­to­ło­wą, sól i pieprz. Mieszamy. Jeśli sos besza­me­lo­wy jest zbyt gęsty, doda­je­my do nie­go jesz­cze odro­bi­nę mle­ka.

Przygotowanie:

Sos boloń­ski, lasa­gne, sos besza­me­lo­wy dzie­li­my na 3 rów­ne czę­ści, nato­miast suszo­ne pomi­do­ry i ser moz­za­rel­la na 2 czę­ści. Na dno naczy­nia żaro­od­por­ne­go wykła­da­my pierw­szą war­stwę sosu boloń­skie­go, 3 pła­ty lasa­gne, następ­nie za pomo­cą szpa­tuł­ki wykła­da­my war­stwę sosu besza­me­lo­we­go, część suszo­nych pomi­do­rów, war­stwę moz­za­rel­li, ponow­nie sos boloń­ski, 3 pła­ty lasa­gne, sos besza­me­lo­wy i suszo­ne pomi­do­ry, ponow­nie sos boloń­ski, 3 pła­ty lasa­gne i sos besza­me­lo­wy. Na samej górze ukła­da­my pla­ster­ki moz­za­rel­li.
Całość wkła­da­my do pie­kar­ni­ka na środ­ko­wą krat­kę, na mniej wię­cej 30 minut (spraw­dza­my już po 20 minu­tach).

Lasagne z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Lasagne z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Lasagne z mozzarellą i suszonymi pomidorami

Standard

Dodaj komentarz