Kruche ciasteczka z m&m’s

Dziś prze­pis na słod­kie i kru­che cia­stecz­ka, oczy­wi­ście banal­ne w przy­go­to­wa­niu. :-) Przepis autor­stwa Ani Starmach.

Kruche ciasteczka z m&m's

Składniki na ok. 18 ciasteczek:

  • 150 g mar­ga­ry­ny
  • 150 g cukru
  • 300 g mąki pszen­nej tor­to­wej
  • 1 jaj­ko
  • 2 łyżecz­ki cukru wani­li­no­we­go
  • pół łyżecz­ki sody oczysz­czo­nej
  • 100 g cukier­ków m&m’s

Mąkę mie­sza­my razem z sodą i cukrem wani­li­no­wym. Mikserem ucie­ra­my mar­ga­ry­nę z cukrem, następ­nie doda­je­my jaj­ko, a na koniec (stop­nio­wo) wsy­pu­je­my mąkę. Ciasto zbi­ja­my w jed­no­li­tą masę, zawi­ja­my w folię spo­żyw­czą i wkła­da­my do zamra­żar­ki na 15 minut.
Na bla­chę do pie­cze­nia wykła­da­my sili­ko­no­wą pod­kład­kę do pie­cze­nia lub w razie bra­ku takiej - arkusz papie­ru do pie­cze­nia. Z cia­sta for­mu­je­my małe kulecz­ki i deli­kat­nie je spłasz­cza­my, ukła­da­my na bla­sze zosta­wia­jąc tro­chę miej­sca dooko­ła - cia­stecz­ka lek­ko się „roz­le­wa­ją” w trak­cie pie­cze­nia. Na koniec na każ­dym ciast­ku ukła­da­my kil­ka kolo­ro­wych cukier­ków m&m’s lub Lentilków.
Pieczemy oko­ło 30 minut (mam pie­kar­nik gazo­wy jedy­nie z dol­nym grza­niem) w tem­pe­ra­tu­rze 170-180ºC. Po wyję­ciu z pie­kar­ni­ka cia­stecz­ka chwi­lo­wo będą mięk­kie, ale w bar­dzo krót­kim cza­sie nabie­ra­ją twar­do­ści i kru­cho­ści.

Kruche ciasteczka z m&m's

Kruche ciasteczka z m&m's

Standard

Dodaj komentarz