Domowe pączki

Jutro świę­to pącz­ka, czy­li nasz Tłusty Czwartek… :-) Szukaliśmy dość pro­ste­go prze­pi­su, by przy­go­to­wać je w zaci­szu wła­snej kuch­ni i… oto są nasze domo­we pącz­ki. Wyszły napraw­dę prze­pysz­ne! Przepis wzię­li­śmy z blo­ga From movie to the kit­chen - napraw­dę pole­cam, a w przy­szło­ści na pew­no zro­bię z nie­go jesz­cze „Odwrócone cia­sto ana­na­so­we” rodem z Gotowych na wszyst­ko.

Domowe pączki

Składniki:

  • 1 kg mąki pszen­nej tor­to­wej + dodat­ko­wo mąka do pod­sy­py­wa­nia stol­ni­cy
  • 25 g świe­żych droż­dży
  • 2 jaj­ka
  • 1/2 kost­ki masła lub mar­ga­ry­ny
  • 1/2 szklan­ki cukru
  • 2 szklan­ki mle­ka
  • 1/2 łyżecz­ki soli
  • 2 łyż­ki wód­ki lub inne­go alko­ho­lu
  • 500 ml ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go do sma­że­nia

Drożdże kru­szy­my, doda­je­my 1 łyż­kę cukru i 4 łyż­ki let­niej wody. Mieszamy dokład­nie i odsta­wia­my na kil­ka minut. Na małej patel­ni roz­ta­pia­my masło i odsta­wia­my do wystu­dze­nia. Mąkę prze­sie­wa­my do dużej miski, doda­je­my jaj­ka, cukier, sól, alko­hol, mle­ko, roz­to­pio­ne masło i droż­dżo­wy zaczyn. Wszystko dokład­nie zagnia­ta­my i wyra­bia­my gład­kie cia­sto - samo odej­dzie od miski i od ręki. Odstawiamy w cie­płe miej­sce na godzi­nę.
Ciasto par­tia­mi wał­ku­je­my na pod­sy­pa­nej mąką stol­ni­cy, na gru­bość ok. 1 cm. Wycinamy kół­ka sze­ro­ką szklan­ką (do drin­ków) i w środ­ku każ­de­go krąż­ka wyci­na­my małe kółecz­ko kie­lisz­kiem. Jeśli chce­my pącz­ki z nadzie­niem, to pomi­ja­my mały krą­żek i sma­ży­my naj­pierw pącz­ki, a dopie­ro póź­niej za pomo­cą dużej strzy­kaw­ki lub wor­ka cukier­ni­cze­go wypeł­nia­my śro­dek wybra­nym przez sie­bie nadzie­niem.
Pączki sma­ży­my w głę­bo­kim i dobrze roz­grza­nym ole­ju - roz­grze­wa­my go powo­li. By spraw­dzić, czy olej ma odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę do sma­że­nia wystar­czy wrzu­cić na patel­nię kawa­łek cia­sta - gdy olej skwier­czy (bąbel­ku­je wokół cia­sta), a cia­sto wypły­wa na wierzch to znak, że olej jest już dosta­tecz­nie roz­grza­ny.
Smażymy po obu stro­nach do zaru­mie­nie­nia i następ­nie odsą­cza­my z nad­mia­ru tłusz­czu na ręcz­ni­ku papie­ro­wym. Gotowe pącz­ki opró­sza­my lek­ko cukrem pudrem. Dekorować moż­na rów­nież lukrem, albo po pro­stu nic nie robić i zja­dać je same…

Domowe pączki

Domowe pączki

Domowe pączki

Domowe pączki

Standard

Dodaj komentarz