Dietetyczna galaretka

Ta die­te­tycz­na gala­ret­ka, będzie dozwo­lo­na chy­ba na każ­dej die­cie…

Dietetyczna galaretka

Składniki:

  • 3 toreb­ki her­ba­ty owo­co­wej (w moim przy­pad­ku VITAX: Owocowy raj - uwiel­biam!)
  • ok. 1/2 litra wody
  • sło­dzik (w dowol­nej for­mie) - ilość wg wła­snych upodo­bań sma­ko­wych
  • 3 czu­ba­te łyż­ki żela­ty­ny

Do małe­go ron­del­ka wrzu­ca­my toreb­ki her­ba­ty i wsy­pu­je­my sło­dzik. Całość zale­wa­my wrzą­cą wodą. Gdy her­ba­ta się zapa­rzy wyj­mu­je­my toreb­ki, wsy­pu­je­my żela­ty­nę do gorą­ce­go wywa­ru i mie­sza­my ener­gicz­nie do dokład­ne­go jej roz­pusz­cze­nia. Przelewamy do fore­mek (ja uży­łam sili­ko­no­wych w kształ­cie gwiaz­dek, z 11 nume­ru ale pycho­ty!), odsta­wia­my do ostu­dze­nia. Po prze­stu­dze­niu wkła­da­my do lodów­ki i cze­ka­my aż wywar się zsią­dzie (aktu­al­na aura pogo­do­wa pozwo­li­ła nam na wysta­wie­nie fore­mek na bal­kon, bez bawie­nia się w cze­ka­nie na ostu­dze­nie przed wło­że­niem do lodów­ki - tem­pe­ra­tu­ra na dwo­rze robi prak­tycz­nie za zamra­żar­kę ^^).
Moje gala­ret­ki tro­chę się „roz­pły­nę­ły”, ponie­waż za dłu­go trzy­ma­łam forem­ki sili­ko­no­we w cie­płej wodzie, by wyjąć z nich gala­ret­ki. Upsss… :-)

Dietetyczna galaretka

Dietetyczna galaretka

Standard

Dodaj komentarz