Ciasto marchewkowe

Ciasto mar­chew­ko­we… kie­dyś dla mnie nie­zro­zu­mia­łe połą­cze­nie, czy­li warzy­wa jako sło­dy­cze… :) Jest to moż­li­we, a zara­zem jest to napraw­dę smacz­na kom­bi­na­cja… Polecam!

Ciasto marchewkowe

Składniki:

  • 4 śred­nie mar­chew­ki
  • 3 szklan­ki mąki pszen­nej
  • 1 i 1/2 szklan­ki cukru
  • 4 jaj­ka
  • 1 szklan­ka ole­ju
  • 2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • 2 łyżecz­ki sody oczysz­czo­nej
  • 2 łyżecz­ki cyna­mo­nu
  • 2 łyżecz­ki przy­pra­wy do pier­ni­ka
  • 2 łyżecz­ki star­te­go świe­że­go imbi­ru

Wszystkie suche skład­ni­ki połą­czyć ze sobą, następ­nie dodać jaj­ka, olej oraz star­ty imbir i dokład­nie wymie­szać. Marchewkę obrać, zetrzeć na drob­nej tar­ce, dodać do masy i połą­czyć w jed­ną całość. Ja pie­kłam w sili­ko­no­wej for­mie w 200°C (bez ter­mo­obie­gu - taki pie­kar­nik :) ) przez pra­wie 120 minut…
Opcjonalnie do cia­sta moż­na dodać rodzyn­ki, orze­chy lub inne ulu­bio­ne dodat­ki.
Przechowywać w zawi­nię­te w folię alu­mi­nio­wą - z każ­dym dniem cia­sto sta­je się wil­got­niej­sze.

Ciasto marchewkowe

Ciasto marchewkowe

Standard

Dodaj komentarz