Apple crumble z dodatkami…

Apple Crumble, to „cia­sto” ser­wo­wa­ne naj­czę­ściej w Anglii. Nie jest to nic inne­go, jak jabł­ka posy­pa­ne kru­szon­ką. Oczywiście wg uzna­nia moż­na by użyć rów­nież innych owo­ców, ale ja posta­wi­łam na tra­dy­cję, zwłasz­cza, że jabł­ka są naj­le­piej dostęp­ne o każ­dej porze roku. :) Deser dla leniw­ców, bo wyra­bia­nie kru­szon­ki trwa chwi­lę i jest dzie­cin­nie pro­ste.
Niestety samo w sobie Crumble poło­żo­ne na tale­rzy­ku nie jest zbyt wyględ­ne - ot szar­lot­ka bez spodu, dla­te­go poda­jąc je szer­szej „publicz­no­ści” war­to je czymś wzbo­ga­cić, np. loda­mi baka­lio­wy­mi…

Apple crumble z dodatkami...

Składniki:

Na kruszonkę:

  • 150 g mąki pszen­nej tor­to­wej
  • 85 g brą­zo­we­go cukru
  • 100 g mar­ga­ry­ny
  • szczyp­ta soli

Na wypełnienie:

  • 2 kg jabłek
  • 150 g brą­zo­we­go cukru
  • 5 łyżek mąki pszen­nej
  • cyna­mon (wg uzna­nia)

Piekarnik nasta­wia­my na 180ºC. Do mąki ze szczyp­tą soli doda­je­my cukier. Margarynę o temp. poko­jo­wej kro­imy w kost­kę i wcie­ra­my w mąkę doda­jąc po kil­ka kostek na raz aż utwo­rzą kru­szon­kę.
Jabłka obie­ra­my i kro­imy na 1 cm kost­kę. Owoce wrzu­ca­my do miski, posy­pu­je­my cukrem, cyna­mo­nem i mąką. Wszystko deli­kat­nie mie­sza­my.
Naczynie żaro­od­por­ne sma­ru­je­my masłem. Przekładamy do for­my owo­ce roz­pro­wa­dza­jąc je rów­no­mier­nie po całej powierzch­ni, a na koniec posy­pu­je­my kru­szon­ką.
Pieczemy ok. 45-60 minut, aż kru­szon­ka będzie zło­ta.

Apple crumble z dodatkami...

Apple crumble z dodatkami...

Standard

Dodaj komentarz