Podróż przez Szwajcarię…

Galeria

Grudzień, 2012


Wymarzony urlop i podróż poślub­na… Góry zimą, ale za to jakie góry! Alpy szwaj­car­skie, ale naj­pierw do doce­lo­wej miej­sco­wo­ści trze­ba się jakoś dostać.

Ten wpis przed­sta­wia szwaj­car­skie dro­gi i kra­jo­bra­zy zza samo­cho­do­we­go okna - wię­cej zdjęć posta­ram się zro­bić jadąc z powro­tem do Polski, ponie­waż naj­pięk­niej­sze wido­ki zasło­ni­ła mi… pora dnia (zimo­wy wie­czór) i pogo­da (śnie­ży­ca).

Dodaj komentarz