Ogier WATSON han.

KJ Michelin (Włocławek), 26 kwietnia 2010

Pochodzenie: Wilawander xxShergranda han. / Sherlock Holmes han.
Ogier Watson han.