Grota lodowa w Saas-Fee

Galeria

Grudzień, 2012


Największa lodo­wa gro­ta na świe­cie mie­ści się na szczy­cie góry Allalin (3500 m).

To magicz­ne miej­sce ist­nie­je od tysię­cy lat i ma 5500 m3 powierzch­ni. Grubość samej pokry­wy lodo­wej (bez śnie­gu) to aż 10 m, przy czym prze­zro­czy­stość lodu i jego kolor w nie­któ­rych miej­scach robią napraw­dę wiel­kie wra­że­nie. Temperatura w gro­cie to -3°C, więc zadzi­wia­ją­co cie­pło… :-)

Dodaj komentarz