Zestaw 32 stopek do maszyny do szycia z AliExpress

Jak wie­cie, zaczę­łam szyć… :) Moja maszy­na w zesta­wie ma kil­ka sto­pek, ale zabra­kło wśród nich tej do ście­gu over­loc­k’o­we­go, dzię­ki któ­rej moż­na szyć takim ście­giem od razu po brze­gu mate­ria­łu, bez koniecz­no­ści póź­niej­sze­go jego odci­na­nia (tak to wyglą­da bez takiej stop­ki, jeśli nie ma się over­loc­k’a). Jestem począt­ku­ją­cym ama­to­rem, więc oczy­wi­ście bar­dzo dużą uwa­gę zwra­cam na cenę…

Pojedyncze pod­sta­wo­we stop­ki w Polsce kosz­tu­ją oko­ło 10 zło­tych za sztu­kę, a na AliExpress (chiń­ski por­tal zaku­po­wy, pole­cam korzy­sta­nie z apli­ka­cji mobil­nej, ponie­waż zazwy­czaj nali­cza­ny jest wte­dy dodat­ko­wy rabat) za zestaw 32 sto­pek (link do ofer­ty z któ­rej sko­rzy­sta­łam), któ­rych więk­szość prę­dzej czy póź­niej i tak pew­nie uży­ję, zapła­ci­łam tro­chę ponad 40 zło­tych z dar­mo­wą dosta­wą. Tak, na prze­sył­kę cze­ka­łam mie­siąc, ale to nie było dla mnie istot­ne, zwłasz­cza że za taki sam zestaw w Polsce życzą sobie 150 zło­tych… Kalkulacja była bar­dzo pro­sta.

Filmik

Na YouTube zna­la­złam fil­mik z opi­sem wszyst­kich tych sto­pek i usys­te­ma­ty­zo­wa­łam swój zestaw (lek­ko róż­nił się uło­że­niem, ale zawar­tość ta sama).

W poniż­szym wpi­sie dzie­lę się rów­nież z Wami ścią­gą do tego zesta­wu, wraz z poje­dyn­czy­mi zdję­cia­mi sto­pek.

Opis i zdjęcia stopek

Dzięki uprzej­mo­ści Pani Bożeny (autor­ki fil­mi­ku wyżej), któ­ra w komen­ta­rzu podzie­li­ła się ze mną opi­sem.

Stopka do wszywania kordu i naszywania wypustek cieńszych

Stopka do naszywania aplikacji przezroczysta zamknięta

Stopka do naszy­wa­nia apli­ka­cji i ście­gów ozdob­nych. Przezroczysta budo­wa stop­ki zapew­nia bar­dzo dobrą widocz­ność pod­czas szy­cia a spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ny spód stop­ki pozwa­la prze­su­wać się jej bez prze­szkód przez nie­rów­no­ści powsta­ją­cej apli­ka­cji oraz wypu­kłe ście­gi ozdob­ne.

Stopka do podwijania (obrębiania) szerokość ściegu do 6 mm (do maszyn z szerokością ściegu 9 mm)

Stopka dosko­na­le nada­je się do este­tycz­ne­go wykoń­cze­nia kra­wę­dzi cien­kich i lek­kich mate­ria­łów. Znakomicie spraw­dzi się pod­czas pod­wi­ja­nia tka­nin, kie­dy este­ty­ka jest szcze­gól­nie istot­na, np. przy tka­ni­nach przej­rzy­stych, ale też przy wykań­cza­niu blu­zek, firan, obru­sów, spód­nic czy sukie­nek. Szerokość po prze­szy­ciu to 6 mm.

Stopka plastikowa do śliskich materiałów

Ułatwia prze­su­wa­nie śli­skich mate­ria­łów takich jak pod­szew­ka czy szy­fon.

Stopka do naszywania aplikacji otwarta (przezroczysta)

Stopka do naszy­wa­nia apli­ka­cji i ście­gów ozdob­nych. Przezroczysta budo­wa stop­ki zapew­nia bar­dzo dobrą widocz­ność pod­czas szy­cia, a spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ny spód stop­ki pozwa­la prze­su­wać się jej bez prze­szkód przez nie­rów­no­ści powsta­ją­cej apli­ka­cji oraz wypu­kłe ście­gi ozdob­ne.

Stopka do naszywania aplikacji otwarta (metalowa)

Szeroki roz­staw płóz i rowek na spo­dzie umoż­li­wia­ją łatwe pro­wa­dze­nie naszy­wa­nych apli­ka­cji i pogru­bio­ne­go, ozdob­ne­go ście­gu saty­no­we­go. Stopka umoż­li­wia tak­że łatwe obszy­wa­nie dziu­rek do guzi­ków.

Stopka do wszywania trzech gumek lub sznurków

Stopka do wszy­wa­nia sznur­ków lub przy­szy­wa­nia gumy ście­giem zyg­za­ko­wym. Stopka jest bar­dzo pro­sta w obsłu­dze.

Stopka do patchworku

Stopka słu­ży do prze­szyć ście­giem pro­stym. Posiada dwa nacię­cia uła­twia­ją­ce utrzy­ma­nie rów­nej linii szy­cia oraz spe­cy­ficz­ny kształt poma­ga­ją­cy zacho­wać opty­mal­ny docisk mate­ria­łu dla uzy­ska­nia ide­al­ne­go szwu. Przeznaczona jest do zszy­wa­nia ozdob­nych ele­men­tów, na przy­kład pod­czas szy­cia pat­chwor­ków, przy two­rze­niu mozai­ko­wych połą­czeń z kawał­ków mate­ria­łu.

Stopka do wyszywania frędzli

Stopka umoż­li­wia two­rze­nie trój­wy­mia­ro­wych pętli za pomo­cą gęste­go ście­gu zyg­zak oraz frędz­li przy uży­ciu ście­gu over­loc­k’o­we­go (by uzy­skać frędz­le, nale­ży po prze­szy­ciu ście­giem over­loc­k’o­wym prze­ciąć jed­ną stro­nę nici).

Stopka do stebnowania

Ułatwia szy­cie ście­giem pro­stym cien­kich mate­ria­łów.

Stopka do patchworku 1/4″ z prowadnikiem

Rewelacyjna stop­ka do naszy­wa­nia frag­men­tów tka­ni­ny. Dzięki pro­wad­ni­ko­wi bocz­ne­mu stop­ka utrzy­mu­je ścieg steb­no­wy rów­no­le­gle przy linii brze­go­wej tka­ni­ny.

Stopka do ściegu overlock’owego

Specjalny, wąski języ­czek w stop­ce usztyw­nia brzeg mate­ria­łu, dzię­ki cze­mu obrzu­ca­na kra­wędź nie zawi­ja się. Do szy­cia nale­ży uży­wać ście­gu over­loc­k’o­we­go lub sze­ro­kie­go zyg­za­ka.

Stopka do wszywania kordonka (5 dziurek)

Stopka słu­ży do ozda­bia­nia tka­nin fan­ta­zyj­nym splo­tem kor­don­ka, gru­bych nici, włócz­ki, sznur­ka etc. Pomysłów może­my mieć nie­skoń­cze­nie wie­le. Dodatkowo w celu uzy­ska­nia cie­kaw­sze­go efek­tu zdo­bie­nia moż­na wyko­rzy­sty­wać do prze­szyć roz­ma­ite dostęp­ne w maszy­nie ście­gi ozdob­ne. Uzyskujemy wte­dy wie­le cie­ka­wych kom­bi­na­cji kolo­rów i kształ­tów.

Stopka do wszywania kordonka (7 dziurek)

Opis jak wyżej.

Stopka z centralnym prowadnikiem do łączenia materiałów

Stopka z cen­tral­nym pro­wad­ni­kiem słu­ży do łącze­nia dwóch tka­nin na zakład­kę lub „na styk”. Prowadnik nisko osa­dzo­ny, sprę­ży­sty, dobrze dosto­so­wu­je się do gru­bo­ści szy­tych warstw. Łatwe pro­wa­dze­nie stop­ki w szwie lub przy kra­wę­dzi tka­ni­ny.

Stopka do wszywania wypustki (bizy)

Stopka słu­ży do two­rze­nia oraz wszy­wa­nia wypu­stek (sznur­ka, bizy itd.). Wypustki wszy­wa­ne są, mię­dzy dwie war­stwy tka­ni­ny słu­żą, jako ele­men­ty ozdob­ne, a zarazem/lub wzmac­nia­ją­ce szwy. Stopka na spo­dzie posia­da spe­cjal­ne row­ki, dzię­ki cze­mu ide­al­nie pro­wa­dzi się po wypu­st­ce (mak­sy­mal­na śred­ni­ca wypust­ki to 5 mm).

Stopka do zamka krytego

Stopka do wszy­wa­nia zam­ków kry­tych. Profil stop­ki odchy­la ząb­ki zam­ka, uła­twia­jąc rów­ne jego wszy­cie. Dzięki temu zamek kry­ty, po zapię­ciu, wyglą­da jak ścieg.

Stopka splotowa

Stopka regu­lo­wa­na umoż­li­wia­ją­ca naszy­wa­nie tasie­mek na mate­riał.

Lamownik na zaprasowaną lamówkę

Stopka ide­al­nie spraw­dza się przy wszy­wa­niu zapra­so­wa­nej lamów­ki, dzię­ki niej nie tyl­ko popra­wi­my este­ty­kę wszy­cia, ale rów­nież znacz­nie skró­ci­my czas na to potrzeb­ny. Dzięki moż­li­wo­ści płyn­nej regu­la­cji pro­wad­ni­ka może­my doszy­wać lamów­kę o sze­ro­ko­ści od 0,5 cm do 2 cm. Stopka przy­sto­so­wa­na jest do wszy­wa­nia lamów­ki ście­giem steb­no­wym, jak i więk­szo­ścią ście­gów ozdob­nych (nie mogą to być ście­gi, gdzie maszy­na two­rząc ścieg, wyko­nu­je trans­port w tył), mak­sy­mal­na sze­ro­kość ście­gu ozdob­ne­go to 5 mm. Lamówkę zapra­so­wa­ną moż­na kupić w pasman­te­rii lub przy­go­to­wać samo­dziel­nie.

Stopka do marszczenia

Stopka umoż­li­wia nam uzy­ska­nie rów­no­mier­ne­go marsz­cze­nia lub marsz­cze­nia z jed­no­cze­snym doszy­wa­niem mate­ria­łu. Efekt jest uza­leż­nio­ny od wła­ści­wo­ści tka­ni­ny oraz usta­wień maszy­ny. Najlepsze efek­ty uzy­ska­my na cień­szych tka­ni­nach, przy grub­szych marsz­cze­nie będzie deli­kat­niej­sze.

Stopka do podwijania szerokość ściegu - do 3 mm (wąska)

Stopka do pod­wi­ja­nia (obrę­bia­nia) do maszyn posia­da­ją­cych mak­sy­mal­ną sze­ro­kość ście­gu do 5 mm. Poprzez jej zasto­so­wa­nie w efek­tow­ny spo­sób moż­na wykoń­czyć kra­wędź szy­te­go mate­ria­łu.

Stopka do podwijania szerokość ściegu - do 6 mm (szeroka)

Opis jak wyżej.

Stopka do podwijania (obrębiania) szerokość ściegu do 3 mm (wąska)

(do maszyn z sze­ro­ko­ścią ście­gu 9 mm)

Ułatwia este­tycz­ne wykoń­cze­nie kra­wę­dzi lekkich/cienkich tka­nin. Stopka jest więc nie­za­stą­pio­na przy pod­wi­ja­niu tka­nin, gdzie szcze­gól­nie waż­na jest este­ty­ka wykoń­cze­nia, czy­li np.: przy tka­ni­nach przej­rzy­stych, ale spraw­dzi się rów­nież przy wykań­cza­niu blu­zek, sukie­nek, spód­nic, obru­sów, firan itp. Szerokość po prze­szy­ciu 3 mm.

Stopka z rolką do skóry/ skaju/ gumowanych materiałów

Plastikowa stop­ka z rol­ka­mi do trud­nych i syn­te­tycz­nych mate­ria­łów. Stopka uła­twia szy­cie „trud­nych” w trans­por­cie tka­nin. Świetnie spraw­dza się przy takich mate­ria­łach jak: - tka­ni­ny z wło­siem: welur, aksa­mit itp. - tka­ni­ny kle­ją­ce, trud­ne w trans­por­cie: winyl (bane­ry), skaj, skó­ra-tka­ni­ny śli­skie i deli­kat­ne: szy­fon, organ za, tiul itp. - tka­ni­ny ela­stycz­ne, dzia­ni­ny Stopka doci­ska war­stwy tka­ni­ny, jed­no­cze­śnie rol­ki poma­ga­ją w jej trans­por­to­wa­niu, dzię­ki cze­mu wszyst­kie war­stwy mate­ria­łu pod stop­ką są płyn­nie prze­su­wa­ne.

Stopka do naszywania perełek lub sznurka

Stopka umoż­li­wia naszy­wa­nie kora­li­ków o śred­ni­cy do 2 mm. Za pomo­cą stop­ki może­my przy­szy­wać kora­li­ki czy per­ły znaj­du­ją­ce się na sznur­ku. Koraliki przy­szy­wa­my ście­giem zyg­zak lub innym z kate­go­rii ście­gów ozdob­nych.

Stopka do pikowania, cerowania, haftowania

Specjalnie skon­stru­owa­na tak, by pod­no­sić się wraz ze sko­kiem igły, umoż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­nie mate­ria­łem, co pozwa­la na malo­wa­nie nit­ką po tka­ni­nie.

Stopka krawędziowa regulowana (szycia ściegiem krytym), tzw. stopka z regulowanym prowadnikiem

Dzięki niej ide­al­nie zszy­jesz dwie (lub wię­cej) war­stwy mate­ria­łu, rów­no od kra­wę­dzi. Doskonała rów­nież do szy­cia tzw. ście­giem kry­tym (pod­szy­wa­nie).

Stopka z linijką

Idealna do steb­no­wa­nia i wyko­ny­wa­nia ście­gów rów­no­le­głych. Dzięki uży­ciu tej stop­ki może­my w kon­tro­lo­wa­ny spo­sób two­rzyć rów­no­le­głe ście­gi i deko­ra­cje.

Stopka do pikowania, haftowania, cerowania (na sprężynie)

Specjalnie skon­stru­owa­na tak, by pod­no­sić się wraz ze sko­kiem igły, umoż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­nie mate­ria­łem, co pozwa­la na malo­wa­nie nit­ką po tka­ni­nie.

Stopka do zamków zwykłych (regulowana)

Służy do wszy­wa­nia zam­ka zwy­kłe­go. Posiada bar­dzo sze­ro­ką pło­zę i regu­la­cję pozy­cji pło­zy w pra­wo i w lewo. Umożliwia szy­cie zam­ka tuż przy jego ząb­kach. Dodatkowo może słu­żyć do steb­no­wa­nia. Idealna do przy­szy­wa­nia pat­chwor­ków oraz wszy­wa­nia bizy/kiedry.

Stopka do cienkich materiałów (elastycznych)

Stopka do szy­cia deli­kat­nych tka­nin i dzia­nin ela­stycz­nych. Wyjątkowa kon­struk­cja tej stop­ki spra­wia, że szy­cie deli­kat­nych tka­nin dzia­nin jest dużo łatwiej­sze. Specjalny ele­ment w stop­ce prze­trzy­mu­je mate­riał pod­czas szy­cia, przez co jest on płyn­niej przesuwany(nie ma prze­pusz­cza­nia ście­gów) i „nie wbi­ja się/wciąga” w płyt­kę ście­go­wą. Powstały ścieg jest ide­al­nie pro­sty. Podczas szy­cia tą stop­ką sto­su­je­my ścieg pro­sty (steb­no­wy), potrój­nie steb­no­wy lub ścieg ela­stycz­ny.

Stopki do wszywania kordu i naszywania wypustek - grubszych (szersza)

Stopka słu­ży do two­rze­nia oraz wszy­wa­nia wypu­stek (sznur­ka, bizy itd.). Wypustki wszy­wa­ne są, mię­dzy dwie war­stwy tka­ni­ny i słu­żą, jako ele­men­ty ozdob­ne, a zarazem/lub wzmac­nia­ją­ce szwy. Stopka na spo­dzie posia­da spe­cjal­ne row­ki, dzię­ki cze­mu ide­al­nie pro­wa­dzi się po wypu­st­ce. Cieńsze wypust­ki poja­wia­ją się w odzie­ży. Grubsze wystę­pu­ją w akce­so­riach home decor, np.: poszew­ki, narzu­ty itp. Grubsze wypust­ki wystę­pu­ją rów­nież w tor­bach, jed­nak głów­nym ich zada­niem jest wzmoc­nie­nie czy usztyw­nie­nie szwu.

Stopka do wszywania kordu i naszywania wypustek - cieńszych (węższa)

Opis jak wyżej.

Standard

Dodaj komentarz