Serwisy internetowe

Chciałabym dziś Wam pole­cić witry­nę porad­ni­ko­wo-szko­le­nio­wą pro­wa­dzo­ną przez jed­ne­go z wykła­dow­ców Altkom Akademii - Pana Andrzeja Słodownika.
Bardzo podo­ba­ło mi się szko­le­nie pro­wa­dzo­ne przez Pana Andrzeja w tej szko­le, na któ­rym byłam na począt­ku tego roku: CMS+XHTML+CSS naj­lep­sza dro­ga do pro­fe­sjo­nal­ne­go ser­wi­su www, a któ­re było dofi­nan­so­wa­ne z Funduszy Unijnych (to zresz­tą jeden z trzech kur­sów, któ­re mi się uda­ło tam zro­bić, a były jesz­cze: MySQL - Bazy danych w ser­wi­sach inter­ne­to­wych oraz PHP - two­rze­nie apli­ka­cji inter­ne­to­wych, z któ­re­go swo­ją dro­gą byłam naj­mniej zado­wo­lo­na). Zresztą co tu dużo pisać… po wykła­dach z Panem Słodownikiem powstał ten blog - tak mnie te zaję­cia zain­spi­ro­wa­ły. :)

W tym miej­scu chcia­ła­bym rów­nież zachę­cić Was do poszu­ki­wa­nia takich szko­leń (nie koniecz­nie oczy­wi­ście w tema­ty­ce kom­pu­te­ro­wej), bo to świet­ny i w dodat­ku dar­mo­wy spo­sób na pogłę­bia­nie swo­jej wie­dzy i zdo­by­wa­nia nowych kwa­li­fi­ka­cji, któ­re na pew­no przy­da­dzą się na ryn­ku pra­cy. Jestem żywym dowo­dem na to, że war­to, ponie­waż w 2011 roku w ramach inne­go pro­jek­tu uda­ło mi się zro­bić pra­wo jaz­dy kate­go­rii C, jak rów­nież prze­szłam parę dodat­ko­wych szko­leń zwią­za­nych z moimi inny­mi zain­te­re­so­wa­nia­mi.

Odnośnik

Dodaj komentarz