Racuchy light wg Ale Babka

Dziś sku­si­łam się na bar­dziej die­te­tycz­ne śnia­da­nie za spra­wą Kingi Paruzel, sze­rzej zna­nej z pol­skiej edy­cji pro­gra­mu MasterChef - swo­ją dro­gą to za nią trzy­ma­li­śmy kciu­ki razem z mężem. :-) Opublikowała ona ostat­nio ten prze­pis na swo­im blo­gu Ale Babka i trze­ba było spró­bo­wać. Racuchy wyszły napraw­dę prze­pysz­ne - nie radzę żało­wać żura­wi­ny, na zasa­dzie „garść to chy­ba za dużo”, ponie­waż to ona doda­je słod­ko­ści.

Racuchy light wg Ale Babka

Składniki:

Suche:

  • 1 szklan­ka mąki peł­no­ziar­ni­stej pszen­nej
  • szczyp­ta soli
  • 1/3 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • 1/3 łyżecz­ki sody oczysz­czo­nej
  • 1 łyżecz­ka star­tej skór­ki z cytry­ny
  • garść żura­wi­ny i garść sło­necz­ni­ka

Mokre:

  • 1 szklan­ka maślan­ki lub kefi­ru
  • 1 łyż­ka syro­pu klo­no­we­go
  • 1 łyż­ka ole­ju

Składniki suche mie­sza­my w jed­nej misce, a w dru­giej skład­ni­ki mokre. Zawartość obu misek połą­czyć, tak by nie było śla­dów mąki - powsta­nie gęste cia­sto. Patelnie (bez dodat­ku tłusz­czu) roz­grzać i sma­żyć na niej pla­cusz­ki na wol­nym ogniu.
Racuchy poda­wać z syro­pem klo­no­wym.

Racuchy light wg Ale Babka

Racuchy light wg Ale Babka

Standard

Jeden komentarz do wpisu “Racuchy light wg Ale Babka

Dodaj komentarz