Pomysł na… przekąski na przyjęcie

Tym razem będzie coś bar­dzo pro­ste­go, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ne­go.
Jeśli cho­dzi o przy­ję­cia, jestem zwo­len­nicz­ką przy­go­to­wy­wa­nia potraw w małych por­cjach, goto­wych od razu do spo­ży­cia, bez zbęd­ne­go kro­je­nia na tale­rzu, acz­kol­wiek mam świa­do­mość, że nie da się tak zro­bić ze wszyst­kim.
Ostatnio mie­li­śmy takie małe przy­ję­cie w domu i na naszym sto­le poja­wi­ły się m.in.:

Roladki:

  • plac­ki tor­til­li
  • serek typu Almette / Turek - mile widzia­ne sma­ko­we
  • cien­ko pokro­jo­na wędli­na lub pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia

Placek tor­til­li sma­ru­je­my ser­kiem, następ­nie ukła­da­my wędlinę/łososia, całość zawi­ja­my i kro­imy na ok. 2 cm kawał­ki.

Roladki

Roladki

Koreczki:

  • pie­czar­ki z octu, moż­na zastą­pić np. oliw­ka­mi, kor­ni­szo­nem, papry­ką…
  • ser żół­ty
  • kieł­ba­ska dobrej jako­ści

Składniki kro­imy na ok. 1-2 cm ele­men­ty i nabi­ja­my na wyka­łacz­ki two­rząc korecz­ki - cała filo­zo­fia. :-)

Koreczki

Koreczki

Standard

Dodaj komentarz