Sprzęt

Moja telefoniczna przygoda…

Moja przy­go­da z sie­cią GSM zaczę­ła się tak napraw­dę dość póź­no, jeśli porów­nać to z obec­ny­mi cza­sa­mi, kie­dy dziec­ko w wie­ku wcze­snosz­kol­nym dosta­je już swój pierw­szy tele­fon… Ja swo­ją pierw­szą komór­kę otrzy­ma­łam na okres waka­cji, kie­dy dosta­łam się do liceum, czy­li było to w roku 1998 (15 lat temu). Była to już wysłu­żo­na (uży­wa­na wcze­śniej przez tatę)…

Czytaj dalej

Standard
Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 2 – TV i Video

W dzi­siej­szym zesta­wie­niu przed­sta­wię apli­ka­cje zwią­za­ne z odtwa­rza­niem video, czy­li min. poka­żę na jakim pro­gra­mie oglą­dam fil­my z napi­sa­mi, przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze sta­cje tele­wi­zyj­ne w wer­sji on-line, jak rów­nież dwa ser­wi­sy z fil­mi­ka­mi użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu. W moim spi­sie nie zabrak­nie rów­nież miej­sca dla innych apli­ka­cji powią­za­nych z tema­tem wideo, ale nie­ko­niecz­nie tyl­ko z jego odtwa­rza­niem.

Czytaj dalej

Standard
Aplikacje na smartfona

Godne polecenia Aplikacje Android, cz. 1 - Biurowe

Godne pole­ce­nia Aplikacje Android”, jak łatwo się domy­ślić będzie cyklem wpi­sów na moim blo­gu poświę­co­nym apli­ka­cjom na sys­tem Android (na razie uży­wam go w wer­sji 2.3.3 - tele­fon HTC Desire Z). Celem jest poka­za­nie Wam, z jakich apli­ka­cji korzy­stam (lub czę­sto korzy­sta­łam w prze­szło­ści) i w skró­cie ich scha­rak­te­ry­zo­wa­nie. Oczywiście jeśli jakaś apli­ka­cja zain­te­re­su­je Was w szcze­gól­no­ści - pisz­cie śmia­ło, posta­ram się przy­go­to­wać dla niej osob­ny wpis.

Czytaj dalej

Standard
Dziennik pokładowy

Nazwa bloga?

Jestem, nie tak zno­wu typo­wą, jedy­nacz­ką. Należę do nie­licz­nej gru­py ludzi, któ­rzy po pro­stu uwiel­bia­ją zimę… Maniaczka ze mnie kom­pu­te­ro­wa, a co za tym idzie: inter­ne­to­wa - YouTube moją skarb­ni­cą „dzi­wactw”, któ­rych jestem fan­ką! Obok wszel­kiej maści gadże­tów i nowych tech­no­lo­gii nie mogę przejść obo­jęt­nie.
Jak to kie­dyś żar­to­bli­wie stwier­dzo­no: „haker w spód­ni­cy” i stąd nazwa blo­ga - nawet nie pomyśl, że to tak na poważ­nie…

Czytaj dalej

Standard