Ankiety

Na tej stro­nie moż­na przej­rzeć wszyst­kie ankie­ty, któ­re poja­wi­ły się na blo­gu.

Najbardziej interesują mnie aplikacje na Androida z kategorii (max. 3 odpowiedzi):

Audio (odtwa­rza­nie muzy­ki, edy­cja tagów) (3%, 1 Głosów)

Foto (obrób­ka foto­gra­fii, dostęp do ser­wi­sów on-line) (9%, 3 Głosów)

Transport (komu­ni­ka­cja miej­ska, map­ni­ki, nawi­ga­cje) (15%, 5 Głosów)

Serwisy inter­ne­to­we (15%, 5 Głosów)

Hobby (sport, geo­ca­ching i nie tyl­ko) (12%, 4 Głosów)

Zakupy (apli­ka­cje do popu­lar­nych ser­wi­sów, wir­tu­al­ne port­fe­le) (6%, 2 Głosów)

System (zarzą­dza­nie i wygląd) oraz obsłu­ga pli­ków (18%, 6 Głosów)

Inne - nie pasu­ją­ce do kate­go­rii wyżej… :) (9%, 3 Głosów)

Gry - czy­li „cza­so­umi­la­cze”, a raczej zabi­ja­cze cza­su (12%, 4 Głosów)

Oddano gło­sów: 13

Data roz­po­czę­cia: 7 maja 2013 @ 13:08
Data zakoń­cze­nia: 15 kwiet­nia 2014 @ 20:00

Najbardziej interesują mnie aplikacje na Androida z kategorii (max. 3 odpowiedzi):

Audio (odtwa­rza­nie muzy­ki, edy­cja tagów) (13%, 2 Głosów)

Foto (obrób­ka foto­gra­fii, dostęp do ser­wi­sów on-line) (0%, 0 Głosów)

TV i Video (tele­wi­zja w tele­fo­nie, oglą­da­nie i edy­cja pli­ków wideo) (19%, 3 Głosów)

Transport (komu­ni­ka­cja miej­ska, map­ni­ki, nawi­ga­cje) (13%, 2 Głosów)

Serwisy inter­ne­to­we (6%, 1 Głosów)

Hobby (sport, geo­ca­ching i nie tyl­ko) (13%, 2 Głosów)

Zakupy (apli­ka­cje do popu­lar­nych ser­wi­sów, wir­tu­al­ne port­fe­le) (0%, 0 Głosów)

System (zarzą­dza­nie i wygląd) oraz obsłu­ga pli­ków (19%, 3 Głosów)

Inne - nie pasu­ją­ce do kate­go­rii wyżej… :) (13%, 2 Głosów)

Gry - czy­li „cza­so­umi­la­cze”, a raczej zabi­ja­cze cza­su (6%, 1 Głosów)

Oddano gło­sów: 7

Data roz­po­czę­cia: 11 kwiet­nia 2013 @ 12:27
Data zakoń­cze­nia: 7 maja 2013 @ 13:08