Dwie lewe ręce..., Dziennik pokładowy, Kulinarny antytalent

Z tym moim blo­go­wa­niem wycho­dzi tak jak zwy­kle… czy­li bar­dzo je zanie­dbu­je. :( Brak cza­su może i jest wyja­śnie­niem, z dru­giej stro­ny podob­no dla chcą­ce­go nic trud­ne­go…

Z ogło­szeń para­fial­nych:

  1. Po pierw­sze i NAJWAŻNIEJSZE - powięk­szy­ła mi się rodzi­na - tak, tak Haker w spód­ni­cy pięć mie­się­cy temu zosta­ła mamą… Continue reading

Dzieje się…

Notatka na marginesie
Dziennik pokładowy

Witam ponow­nie i prze­pra­szam Was za te moje prze­sto­je. :(
Blogować bar­dzo lubię, tak samo jak i dzie­lić się wie­dzą z inny­mi… Niestety ostat­nio moja pra­ca zawo­do­wa pochła­nia więk­szość moje­go cza­su, a co gor­sza ener­gii twór­czej - stąd cały ten zastój na blo­gu… Obiecuję, że jak tyl­ko ogar­nę się zawo­do­wo, czy­li poza­my­kam dodat­ko­we zle­ce­nia, któ­re nade mną wiszą, to wró­cą do two­rze­nia nowych tre­ści! Mam nadzie­ję, że jesz­cze chwi­lę na mnie pocze­ka­cie, a na razie - od cza­su do cza­su, wrzu­cam coś na fan­pa­ge’a na Facebooku (tu link, dla korzy­sta­ją­cych z Gooogle+), do któ­re­go obser­wo­wa­nia ser­decz­nie Was zapra­szam! Continue reading

Dłuższa nie­pla­no­wa­na prze­rwa…

Notatka na marginesie
Android

Śledzący fan­pa­ge tego blo­ga na Facebooku, na pew­no już wie­dzą, że od dwóch tygo­dni mam nową zaba­wecz­kę - w jed­nym z ostat­nich wpi­sów wspo­mnia­łam o tym, że chęt­nie się pozbę­dę moje­go HTC Desire Z na rzecz inne­go cacusz­ka… Zdecydowałam się w koń­cu na zakup tele­fo­nu bez pośred­nic­twa salo­nu fio­le­to­wej sie­ci Play (w któ­rej mam swój numer), a w zamian za to zna­czą­co obni­ży­łam swój abo­na­ment, któ­re­go i tak nie dawa­łam rady wyko­rzy­sty­wać…

Continue reading

Nowa zaba­wecz­ka… :)

Notatka na marginesie