Android

Screenshot z Androida

Screenshot Android, czyli będzie bardzo krótko i na temat.

Wykonać zrzut ekranu w Androidzie można w zasadzie na trzy sposoby:

 • za pomocą aplikacji w komputerze, przy podłączeniu telefonu przez kabel USB (opisy na różnych forach, a rozwiązanie mniej wygodne),
 • za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie,
 • niektórzy producenci udostępniają skróty klawiaturowe do tego celu (np. Samsung Galaxy S II: przycisk Home + blokada ekranu (przycisk zasilania) naciśnięte jednocześnie, czy Nexus 7: blokada ekranu (patrz wyżej) + Vol -, również jednocześnie).

Jeśli chodzi o punkt drugi, to niestety większość aplikacji dostępnych w Android Markecie wymaga tzw. roota, by taka aplikacja działała. Trzeba trochę ingerować w system w telefonie, czego ja osobiście nie chciałam robić  i na szczęście obyło się bez tego.

Przez przypadek znalazłam na jednym forum link do aplikacji No Root Screenshot It i faktycznie działa! Aplikacja jest płatna, ale za to chroni nas przed nabyciem kolejnych siwych włosów na głowie, które mogłyby pojawić się w przypadku rootowania… :)

 

Standard

7 thoughts on “Screenshot z Androida

 1. Pingback: Nowa zabaweczka… :) | Haker w spódnicy :-)

  • We wpi­sie jest zazna­czo­ne, że nie­któ­rzy pro­du­cen­ci udo­stęp­nia­ją odpo­wied­nie skró­ty kla­wia­tu­ro­we… nie wiem czy są one dostęp­ne w każ­dym tele­fo­nie, war­to je wypró­bo­wać.
   Przez pra­wie 2 lata posia­da­nia HTC Desire Z nie mia­łam nawet o ich ist­nie­niu poję­cia…

    • Dziwne, bo popra­wia­łam ok. 11-ej, kie­dy mi kole­ga na Google+ napi­sał rów­nież o skró­tach, wła­śnie z przy­kła­da­mi…
     Później co praw­da, będąc poza zasię­giem kom­pu­te­ra zauwa­ży­łam, że wpis opu­bli­ko­wał się z datą szki­cu i prze­sta­wia­łam to z pozio­mu tele­fo­nu i widocz­nie wte­dy przy­wró­cił wer­sję sprzed paru godzin…

     Za zamie­sza­nie bar­dzo Cię prze­pra­szam.

Dodaj komentarz