Opublikowano:

Przekierowanie 301 w WordPress

Ostatnio posta­no­wi­łam tro­chę zgłę­bić taj­ni­ki pozy­cjo­no­wa­nia i całe­go tego magicz­ne­go SEO. Pomaga mi w tym jed­na wspa­nia­ła wtycz­ka, ale dziś nie o niej… W związ­ku z paro­ma zmia­na­mi w już ist­nie­ją­cych wpi­sach zmu­szo­na byłam zmie­nić ich adre­sy URL. Oczywiście, jeśli robi się coś takie­go, trze­ba być świa­do­mym, jakie są tego kon­se­kwen­cje… W Internecie są już zapew­ne jakieś lin­ki do naszych wpi­sów (cho­ciaż­by sami rekla­mu­je­my się w róż­nych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych) i po zmia­nie adre­sów na naszej stro­nie będą one pro­wa­dzić do nikąd, a nie o to nam prze­cież cho­dzi. Z pomo­cą przy­cho­dzi tzw. prze­kie­ro­wa­nie 301 (moved per­ma­nen­tly - na sta­łe), któ­re skie­ru­je kli­ka­ją­ce­go w odpo­wied­nie miej­sce. W WordPessie moż­na użyć do tego odpo­wied­niej wtycz­ki…

Przekierowanie 301 - wtycz­ka Redirection

Słowo redi­rec­tion w języ­ku angiel­skim ozna­cza wła­śnie prze­kie­ro­wa­nie.

Instalacja i uru­cho­mie­nie wtycz­ki:

W celu zain­sta­lo­wa­nia nowej wtycz­ki z pozio­mu Panelu Administracyjnego wcho­dzi­my w zakład­kę Wtyczki > Dodaj nową i wyszu­ku­je­my potrzeb­ną wtycz­kę.

Wyszukiwanie wtyczki Redirection

Następnie insta­lu­je­my ją, w moim przy­pad­ku jest na pierw­szym miej­scu w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia…

Instalacja wtyczki Redirection

i włą­cza­my.

Włączanie wtyczki Redirection

Konfiguracja wtycz­ki:

Dostęp do tej kon­kret­nej wtycz­ki mamy z pozio­mu Narzędzia > Przekierowanie

Dostęp do wtyczki Redirection

Przekierowanie 301 jest napraw­dę dzie­cin­nie pro­ste:

Konfiguracja wtyczki Redirection - przekierowanie 301

Jak widać zro­bie­nie prze­kie­ro­wa­nia nie jest czyn­no­ścią trud­ną, a napraw­dę war­to!

Zmienialiście kie­dyś struk­tu­rę odno­śni­ków na swo­im blo­gu? Pamiętaliście wte­dy o prze­kie­ro­wa­niu wpi­sów, czy ten temat był dla Was obcy? A może po pro­stu zapo­mnie­li­ście o cen­nych lin­kach ist­nie­ją­cych już w sie­ci i teraz to nad­ro­bi­cie? ;)

6 komentarzy do: „Przekierowanie 301 w WordPress

 1. Ta wtycz­ka jest świet­na ale ma jed­ną poważ­ną wadę - zli­cza klik­nię­cia, przez co nawet gdy tego nie potrze­bu­je to i tak ryje w bazie. Co do zmia­ny per­ma­links to lepiej sko­rzy­stać z tego SEO Redirect 301s.

  1. Fakt, jak blog bar­dziej popu­lar­ny może to mieć duże zna­cze­nie… U mnie nie ma tego pro­ble­mu, a z cie­ka­wo­ści war­to wie­dzieć czy ten zabieg się fak­tycz­nie przy­da­je, ale rze­czy­wi­ście bra­ku­je opcji wybo­ru, by móc wyłą­czyć to śle­dze­nie klik­nięć.

  2. Właśnie zauwa­ży­łam, że w Ustawieniach wtycz­ki moż­na zli­cza­nie wyłą­czyć… :)

  3. To nic nie daje. Tak czy tak zli­cza­ne są prze­kie­ro­wa­nia. Chyba, że w nowej wer­sji to poprawili/naprawili. Jak tak to extra!

  4. Zwrócę na to uwa­gę i dam jesz­cze znać. Wyczyściłam logi, więc o pomył­kach nie ma mowy. :-)

  5. Jest jesz­cze inna wtycz­ka nie zli­cza­ją­ca pod WP i dzia­ła­ją­ca bez pro­ble­mów od dłuż­sze­go cza­su. Simple 301 Redirects. :-)

Dodaj komentarz